Uutiset ja
podcastit

Tervetuloa lukemaan uusimpia uutisia

ja kuulemaan pohdintaa oikeuden maailmasta.

Uutiset

Uutissivuilta löydät uusimmat kuntien ja seurakuntien hallintoa ja mm. hankintajuridiikkaa koskevia päivitykset.

KKV on puuttunut useisiin laittomiin hankintoihin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 21.6.2021 antaman päätöksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) ei noudattanut hankintalakia, kun se päätti lokakuussa 2020 elvytyspalkeiden suorahankinnasta. Hankinnan arvo oli noin 260 000 euroa, ja se olisi pitänyt kilpailuttaa. 24.6.2021 antamassaan päätöksessä KKV puuttui Turun kaupungin alaisuudessa toimivan Turun seudun tulkkikeskuksen toimintaan. Tulkkikeskus ei noudattanut hankintalakia, kun se hankki asiointitulkkauspalveluita suorahankintana. Markkinaoikeus määräsi 2.7.2021 Puolangan kunnalle Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen mukaisesti 120 000 euron seuraamusmaksun. Kunta teki vuoden 2020 alussa alueen sote-palveluiden järjestämisestä useiden kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen ilman kilpailutusta.

KKV:n tiedotteet

Hallintopäätöksessä aina oltava yhteystiedot lisätietojen saamiseksi

Kantelun kohteena olleissa hallintopäätöksissä ei ollut sen henkilön yhteystietoja, joka voi antaa päätöksestä lisätietoja. Päätöksissä oli sähköisen asiointipostilaatikon osoite, josta asiakas saa lisätietoa tai johon hän voi jättää soittopyynnön päätöksen esittelijälle tai ratkaisijalle lisätietojen saamiseksi. Samoin päätöksissä oli viraston postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että päätöksistä ei ilmene sen henkilön yhteystiedot, jolta voi pyytää lisätietoja. Hallintolain 44 §:n 1 momentin 4 kohta edellyttää hyvin yksiselitteisesti, että hallintopäätöksestä on oltava lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot. Kantelun kohteena olleet päätökset eivät täytä tätä vaatimusta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu

Vuoden 2021 kevätkokousten myöhentämisestä esitys

Hallitus esittää uutta väliaikaista lakia, jolla osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan myöhentää pidettäväksi syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi esitetään jatkoa väliaikaisille poikkeuksille, joilla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksin ja käyttämällä valtuutettua. Näin halutaan varmistaa, että kokoukset voidaan järjestää turvallisesti koronaepidemiasta huolimatta.

Hallituksen esityksen mukaan yhteisöt voisivat lykätä kokouksensa pidettäväksi syyskuun 2021 loppuun mennessä yhteisölain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen estämättä. Vastaava väliaikainen laki oli voimassa myös viime keväänä.

Oikeusministeriön tiedote

Tuomioistuinten riippumattomuus on turvattava

Tuomioistuinvirasto kannattaa korkeimman hallinto-oikeuden presidentin esitystä siitä, että Suomessa tehtäisiin selvitys tuomioistuinten riippumattomuuden takeista. Näin varmistettaisiin se, että tuomioistuimet säilyttävät itsenäisen asemansa silloinkin, jos jokin tuleva hallitus kyseenalaistaisi oikeusvaltion periaatteet.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi esitti selvityksen tekemistä puheessaan hallintotuomioistuinpäivässä maaliskuussa. Helsingin Sanomien (6.4.2021) mukaan selvityksen tarkoituksena olisi varmistaa, että tuomioistuimet säilyttävät itsenäisen asemansa myös silloin, jos jokin tuleva hallitus kyseenalaistaisi oikeusvaltion periaatteet.

Tuomioistuinten riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia muiden tahojen vaikutuksesta. Tämä koskee niin lainsäätäjää, hallitusvallan käyttäjää ja viranomaisia kuten myös oikeudenkäynnin osapuolia. Tuomioistuimet ovat riippumattomia myös suhteessa Tuomioistuinvirastoon.

Tuomioistuinviraston uutinen

Ehdollinen hankintapäätös todettiin hankintalain vastaiseksi

Hankintapäätöksessä oli asetettu hankintasopimuksen ehdoksi se, että voittaneen tarjoajan ja kolmannen tarjoajan välinen patenttikiista ratkeaa voittaneen tarjoajan eduksi. Hankintayksikkö oli päättänyt käyttää kolmannen tarjoajan tuotetta, kunnes patenttikiistaan saadaan lainvoimainen ratkaisu.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut ilmoitettu mahdollisuudesta tehdä hankintapäätös ehdollisena hankintapäätöksessä todetuin tavoin. Voittanut tarjoaja oli sitoutunut noudattamaan JYSE 2014 Tavarat -ehtoja. Sopimusehdoilla oli vähennetty tarjottujen tuotteiden patentteja koskevista erimielisyyksistä johtuvia oikeudellisia ja taloudellisia riskejä hankintayksikölle.

Sekä markkinaoikeus että korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoivat, etteivät hankintapäätöksessä asetetut edellytykset voittaneen tarjoajan valitsemisesta olleet hankintalaissa asetetun suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Hankintayksikkö oli ehdollisen hankintapäätöksen tehdessään menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Hyvitysmaksun osalta KHO katsoi, että hankintalain 155 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyvitysmaksun enimmäismäärä oli tässä asiassa määritettävä sen hankintasopimuksen arvosta, jolla hankintayksikkö oli hankkinut lääkevalmisteita kolmannelta tarjoajalta, mikä saadun selvityksen mukaan oli 781 175,08 euroa. Kun otettiin huomioon myös hankintayksikön virheen laatu, korkein hallinto-oikeus alensi markkinaoikeuden määräämän 100 000 euron hyvitysmaksun määrän 60 000 euroon.

KHO:2021:40

Kirkko ja kaupunki -lehdelle julkisen sanan neuvoston huomautus

Julkisen sanan neuvosto antoi päätöksen sille tehdyn kantelun johdosta. Kantelu kohdistui Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittajan päätökseen poistaa lehdessä 18.1.2021 julkaistu eläinten hyödyntämistä teologisesta näkökulmasta käsitellyt kolumni. Kolumni oli synnyttänyt laajan yhteiskunnallisen keskustelun.

Neuvosto katsoi, että päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää tiedonsaantioikeuttaan. Koska kolumnin sisällöstä kiisteltiin ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ottivat siihen kantaa, olisi päätoimittajalla ollut suoranainen velvollisuus pitää kolumni julki, jotta yleisö olisi voinut itse arvioida tekstiä sekä yhteiskunnallisten ja kirkollisten vaikuttajien reaktioita siihen.

Päätoimittajalla on valta päättää kaikesta julkaisun sisällöstä. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Neuvosto katsoi kokonaisarviona, että lehdellä ei ollut riittäviä journalistisia perusteita kolumnin poistamiseen, eikä päätoimittaja vastauksessaan ollut sellaisiin viitannut. Arvioon vaikutti erityisesti se, että päätoimittaja ei alun perin nähnyt sisällöllisiä perusteita poistaa kolumnia tai tehdä siihen kolumnistin ehdottamaa lisäystä, vaan teki poistopäätöksen vasta noin viikon viiveellä julkisen keskustelun perusteella. Poistopäätös rikkoi Journalistin ohjeiden periaatteita, joiden mukaan yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein.

Julkisen sanan neuvoston päätös 7577/EJ/21

Tarjouspyynnön virheellisyys johti hankintapäätöksen kumoamiseen

Kyse oli ompelukoneiden ja niiden huollon ja korjauksen EU-kilpailutuksesta. Tarjouspyynnöstä ilmeni 25 eri kohtaa, joihin tarjouksessa tuli vastata. Sähköinen tarjouslomake edellytti siinä olleen ohjelmointivirheen takia vastaamista 211 kohtaan. Markkinaoikeus katsoi, että sähköisen tarjouslomakkeen eroavuus tarjouspyynnöstä oli ollut sellainen yllättävä seikka, johon tarjoajien ei ole voinut kohtuudella edellyttää voivan varautua tarjousta valmistellessaan. Tarjoajat eivät voineet heti hankintamenettelyn alussa tietää kaikkia niitä vaatimuksia, jotka on tullut täyttää, jotta tarjous olisi ollut mahdollista jättää. Hankintayksikkö oli menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Tarjouspyyntöä oli muutettu kilpailutuksen aikana. Markkinaoikeus katsoi, että muutokset olivat muuttaneet siinä määrin hankinnan kohteen kriteereitä, että ne olisivat voineet houkutella potentiaalisia tarjoajia, jotka eivät ilman muutoksia olisi voineet jättää sellaista tarjousta, joka olisi täyttänyt hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset. Vähimmäisvaatimusten muuttamisessa ei ole ollut kyse vähäisestä hankinta-asiakirjojen täsmennyksestä vaan hankinnan kohdetta koskevien ja tarjouksen valintaan vaikuttavien kriteereiden olennaisesta muuttamisesta kesken hankintamenettelyn. Pelkkä korjausilmoituksen tekeminen ei ollut riittävä toimenpide. Hankintamenettely olisi tullut tehtyjen muutosten olennaisuuden vuoksi keskeyttää ja aloittaa uusi tarjouskilpailu.

Markkinaoikeuden päätös 107/21

Hankintayksiköiden harmina erityisesti huonomaineiset tarjouksentekijät

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhdessä eräiden muiden tutkimuslaitosten kanssa tekemässä tutkimuksessa selvitettiin hankintayksiköiden kokemuksia ja näkemyksiä mm. siitä, millainen on julkisia hankintoja tekevien viranomaisten mielestä onnistunut hankinnan lopputulos. Tärkeimmäksi tekijäksi osoittautui se, että hankkijat haluavat välttää tilanteita, joissa hankinnan voittaa tarjoaja, josta hankkijalla on aiempia huonoja kokemuksia.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että hankintaviranomaisten mielestä liian jäykkä sääntely on onnistuneen hankinnan suurin uhka. Sääntely estää harkintavallan käyttöä optimaalisella tavalla. EU-säännökset rajoittavat esimerkiksi hankintojen tekijöiden mahdollisuutta hylätä huonomaineisia tarjouksentekijöitä.

KKV:n tiedote

Sisäinen valvonta lisää luottamusta

”Sisäinen valvonta auttaa sidosryhmiä muodostamaan luottamusta organisaatiota kohtaan. Ennen kaikkea se kuitenkin auttaa vastuussa olevia ihmisiä toimimaan oikein… Kaikilla meillä on mielestämme hyvät aikeet ja kestävät arvot, joiden haluamme uskoa ohjaavan toimintaamme. Todellisuudessa toimintaamme kuitenkin ohjaavat erilaiset rationalisoinnit, uskomukset ja tottumukset. Saatamme päättyä tekemään arvojemme vastaisia ratkaisuja tilanteissa, joissa ympäristö mahdollistaa sen. Sokeudumme helposti tarkastelemaan omien valintojemme eettisyyttä. Tilaisuus tekee varkaan ja valta sokaisee, sanotaan. Siksi tuloksellisen sisäisen valvonnan kokonaisuuden tulisi ulottua yhtä lailla organisaation johdon toiminnan ja päätöksenteon valvontaan. On meidän jokaisen etu, myös ylimmän johdon, että organisaatiossamme ovat kontrollit kunnossa.” Siinä muutamia KTT Nina Ratsulan ajatuksia sisäisen valvonnan merkityksestä Edilexin vierashuoneessa.

Edilexin uutiseen

Jätteiden erilliskeräys ja kierrätys vauhdittuu

Valtioneuvosto hyväksyi 25.3.2021 hallituksen esityksen jätelain ja siihen liittyvien eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Lakimuutoksella edistetään kiertotaloutta antamalla kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Yksi keskeinen muutos olisi, että kuntien on järjestettävä keskitetysti erilliskerättävien jätteiden kuljetus.

Tavoitteena on, että vuonna 2025 Suomessa kierrätetään 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Tavoitteen saavuttamiseksi lajittelun on oltava nykyistä huomattavasti tehokkaampaa.

Esitys laajentaisi jätteiden erilliskeräystä selvästi nykyisestä. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet olisi lajiteltava ja kerättävä erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten. Erilliskerättyä jätettä ei enää saisi viedä kaatopaikalle eikä poltettavaksi. Kunta kilpailuttaisi ja järjestäisi erilliskerättävien jätteiden eli biojätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetuksen kiinteistöiltä.

Kunnan tulisi jätteenkuljetusten hankintoja suunnitellessaan tehdä markkinakartoitus. Hankinnat olisi kilpailutettava osiin jaettuina ja toteutettava siten, että useampi kuin yksi yritys voidaan valita palvelun tuottajaksi. Näin turvattaisiin pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia menestyä urakkakilpailuissa.

Valtioneuvoston tiedote

Podcastit

Alla muutama podcasteistani - kaikki podcastit löydät osoitteesta

https://soundcloud.com/oikon_oy

Löydät podcastit myös Spotifystä nimellä "Oikeus ja kohtuus".

Ääniongelmieni takia podcastit ovat nyt tauolla, mutta lähiaikoina julkaisen näillä sivuilla blogiosion!