Uutiset ja
podcastit

Tervetuloa lukemaan uusimpia uutisia

ja kuulemaan pohdintaa oikeuden maailmasta.

Tilaa uutiskirje, niin pysyt ajantasalla viimeisimmistä uutisista ja ennakkotapauksista ja saat linkin uusiin podcasteihin!

Tietosuojaseloste-sivulta voit lukea siitä miten Oikon Oy käsittelee dataasi.

Uutiset

Uutissivuilta löydät uusimmat kuntien ja seurakuntien hallintoa ja mm. hankintajuridiikkaa koskevia päivitykset.

KKV:ltä kuukauden sisällä toinen esitys seuraamusmaksusta laittomalle suorahankinnalle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää   40 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Kymsote jatkoi keväällä 2020 silmäosaston osaulkoistusta suorahankintana, vaikka sen olisi hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa palvelut.

Tämä on toinen kerta kuukauden sisällä, kun KKV esittää seuraamusmaksun määräämisestä koskien laitonta suorahankintaa. Edellinen esitys koski Puolangan kunnan sote-palveluiden hankintaa ja jätettiin markkinaoikeudelle 31.8.2020.

Hankintalain 139 §:n mukaan KKV valvoo hankintalain noudattamista. Jos hankintayksikkö on tehnyt EU-kynnysarvot ylittävän hankinnan tai kansalliset kynnysarvot ylittävän liitteessä E tarkoitetun palveluhankinnan tai käyttöoikeussopimuksen suorahankintana ilman hankintalaissa säädettyä perustetta ja jos asiassa jo on tehty hankintasopimus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esittää markkinaoikeudelle hankintayksikköön kohdistuvia seuraamuksia, joista yksi on seuraamusmaksun määrääminen.

KKV:n ratkaisu

Pitääkö Pihtiputaan ihmisten ja yritysten kärsiä, kun Uusimaa on koronan kourissa

Lakimiesuutiset pohtii, miten suomalaisen oikeusvaltion rakenteet kestivät, kun rajoituksia pandemian takia asetettiin. Valmiuslaki antoi mahdollisuuden kevään rajoitustoimiin, esim. Uudenmaan eristämiseen, vaikka lain antamat toimivaltuudet soveltuivat huonosti pandemian kaltaisiin tilanteisiin. Päätöksenteko toteutui kuitenkin perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan kautta.

Rajoitusten valtakunnallisuus aikaansai myös kysymyksiä. Kun covid-19 -virus leviää pistemäisesti, tulisiko rajoituksetkin asettaa tämän mukaisesti? Toisaalta alueellisten viranomaisten tulee tällöin olla hereillä ja toimia tarvittaessa.

Lakimiesuutisten artikkeli

 

Kunnilta vihreätä valoa esitykselle alijäämän kattamiskauden määräaikaisesta pidentämisestä

Esitys kuntalain väliaikaiseksi muutokseksi oli lausuntokierroksella kunnissa, ministeriöissä ja kuntayhtymissä. Esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä nykyisen 4 vuoden sijasta 6 vuoteen, jos kunta ei covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymään. Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat muutosta.

Väliaikaisen kuntalain muutoksen tavoitteena olisi on huomioida covid-19-epidemian vaikutuksia kuntatalouteen sekä parantaa kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan epidemiasta seuranneiden talousvaikeuksien vuoksi.

VM:n lausuntoyhteenveto

KHO: Kirkko saa ja sen pitää uskonnollisena yhdyskuntana itse päättää kirkon avioliittokäsityksestä ja vihkimisoikeudesta

KHO antoi päätöksen Oulun tuomiokapitulin antamaa varoitusta koskevassa asiassa 18.9.2020. Se totesi, että tuomioistuimessa voidaan tutkia ainoastaan sitä, onko tuomiokapituli voinut hiippakunnan papistoa ohjatessaan ja valvoessaan katsoa, että pappisvirassa olevan papin toiminta on ollut kirkon omissa toimivaltaisissa toimielimissä kirkkolain nojalla määritellyn avioliittokäsityksen ja sen perusteella annetun ohjeistuksen vastaista.

Kirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Korkein hallinto-oikeus lausui oikeudellisena arvionaan, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitystä ja vihkimistä koskevaa säännöstöä, joiden perusteella avioliitto on miehen ja naisen välinen, ei ole 1.3.2017 voimaan tulleen avioliittolain muutoksen vuoksi muutettu.

KHO:n päätös

Jätteenkuljetuksen kuuma peruna

Kuntaliiton ja Ylen tekemässä kyselyssä viranomaiset toivat esiin ne haasteet, joita kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmä ja kaksoisjärjestelmä aiheuttavat viranomaistyölle ja jätehuollon kehittämiselle. Jätelain mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Muutoin kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus.

Kyselyn mukaan kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen koettiin paikoitellen toimivan puutteellisesti. Tämä taas vaikeuttaa kunnan jätehuollon järjestämistä ja asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan. Kuljetusasiat ovat johtaneet myös pitkäaikaisiin valitusprosesseihin, ja niiden käsittely vie resursseja jätehuollon kehittämiseltä.

Alueilla, joissa kunta järjestää kuljetuksen, yhteistyö jätteenkuljetusyritysten kanssa toimi pääsääntöisesti hyvin. Sen sijaan alueilla, joissa kuljetuksesta sovittiin kiinteistönhaltijan ja yrityksen välillä, yhteistyö kuljetusyrittäjien kanssa toimi vaihtelevasti.

Taisto kuntalaisen roskapussista saattoi paikotellen käydä kuumanakin.

Kuntaliiton tiedote

Ylen uutinen

Kuntavaaleissa 2021 valittavien valtuutettujen määrä ilmoitettava 31.12.2020 mennessä

Kuntalaki antaa valtuustolle harkintavallan päättää kuntalaissa säädettyä vähimmäismäärää suuremmasta valtuuston koosta.

Valtuuston päätös on ilmoitettava oikeusministeriölle viimeistään 31.12.2020. Ilmoitus tehdään, jos päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä tehdään nyt ensimmäisen kerran tai jos valtuusto muuttaa vuonna 2016 tekemäänsä päätöstä valtuutettujen lukumäärästä. Muussa tapauksessa valtuutettuja valitaan sama määrä kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Kuntaliiton tiedote

Kuntaliitto päivitti hallintosääntömallia

Kuntaliiton päivitti julkaisuaan Kunnan hallintosääntö vastaamaan vuoden 2020 sääntelyä. Päivityksessä lukuun 7 on lisätty hallintosäännössä määriteltävät tiedonhallinnan vastuut ja velvoitteet. Tiedohallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Lisäksi mallissa on ajantasaistettu sähköiseen kokousmenettelyyn liittyvä sääntely. Sähköistä menettelyä koskeva koskeva sääntely muuttui koronaepidemian vuoksi, ja kuntalain väliaikaiset muutokset tulivat voimaan toukokuussa 2020.

Malli on tehty kunnille mutta sovellettavissa myös kuntayhtymissä.

Päivitetyn hallintosääntömallin löydät täältä

STM julkaisi toimintasuunnitelman koronasuositusten ja -rajoitusten toteuttamiseen

STM julkaisi toimintasuunnitelman.  hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Toimintasuunnitelma ohjaa suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaista käyttöä. Toimintasuunnitelman tavoite on hybridistrategian mukaisesti estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Toimintasuunnitelma sisältää mm. kunkin suositus- ja rajoitustoimenpiteen osalta sen säädöspohjan, toimivaltaisen viranomaisen ja alueellisen toteutettavuuden.

Toimintasuunnitelma

Luottamushenkilön toiminta sosiaalisessa mediassa

Kuntalehden lakiklinikka pohtii luottamushenkilön toimintaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kautta hallinnon läpinäkyvyyttä voidaan parantaa. Sosiaalisessa mediassa tulee kuitenkin huomioida niin kunnan omat viestintäohjeet, salassapitosäännökset kuin yleinen julkaisutoimintaa koskeva lainsäädäntökin.

Kuntalehden artikkeli

Opas kunnan varautumisen johtamiseen

Kuntaliitto julkaisi oppaan kunnan varautumisen johtamisesta. Oppaaseen on koottu työvaiheet, jotka sisältyvät kunnan varautumisen johtamiseen. Oppaassa esitettävät tiedot perustuvat mm. kuntalakiin, valmiuslakiin, kunnan toimintoja koskevaan toimialakohtaiseen erityislainsäädäntöön, Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan sekä huoltovarmuuden tavoitteisiin. Oppaan laatimisesta vastasivat Suomen Kuntaliitto, Huoltovarmuuskeskus, Turvallisuuskomitea, Pelastusopisto, valtiovarainministeriö sekä sisäministeriö.

Oppaan voi ladata täältä

Podcastit

Voit seurata podcasteja tilaamalla ne osoitteesta

https://soundcloud.com/oikon_oy

Löydät podcastit myös Spotifystä nimellä "Oikeus ja kohtuus".

Ääniongelmieni takia podcastit ovat nyt tauolla, mutta lähiaikoina julkaisen näillä sivuilla blogiosion!

Voiko hallinto olla hyvää, jos minun asiani ei menesty?