Uutiset ja
podcastit

Tervetuloa lukemaan uusimpia uutisia

ja kuulemaan pohdintaa oikeuden maailmasta.

Uutiset

Uutissivuilta löydät uusimmat kuntien ja seurakuntien hallintoa ja mm. hankintajuridiikkaa koskevia päivitykset.

Pohjavesivaikutusten mahdollisuus edellytti vesilain mukaista lupaa maa-aineksen otolle

Jos maa-ainesta suunnitellaan otettavaksi tärkeältä tai muulta vedenhankintakäyttöön soveltuvalta pohjavesialueelta, jossa pohjavesivaikutukset ovat mahdollisia, maa-aineslain 3 §: 1 momentin 4 kohdan mukaan edellytetään tällöin vesilain mukaista lupa maa-aineksen otolle. Tämä edellytys on voimassa, vaikka pohjavesivaikutusten todennäköisyyttä pidettäisiinkin verrattain vähäisenä. Lupa maa-ainesten ottamiseen voidaan tällaisessa tilanteessa myöntää vain, mikäli siihen on saatu vesilain mukainen lupa. Vedenottopaikkojen tai vedenottamoiden tosiasiallisella käytöllä ei ole merkitystä asian oikeudellisen arvioinnin kannalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemässä tapauksessa ei voitu sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ottotoiminnan seurauksena pohjaveden laatu tai esiintymän antoisuus saattaa heiketä. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan vesilain mukaisessa lupaharkinnassa voidaan tarkemmin perehtyä hankkeen pohjavesivaikutuksiin. Kun asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella hankkeelle ei ole haettu vesilain mukaista lupaa, maa-aineslupaa koskevat päätökset kumottiin ja hakemus hylättiin.

KHO:n päätös 3201/2020

Mikä on riittävä avustus perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaiseen maksuttomaan kuljetukseen?

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa arvioitiin perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaista avustusta. Avustus maksetaan maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona oppilaan kuljettamisen tai saattamisen kustannusten korvaamiseksi. Kyse oli siitä, onko avustus riittävä, kun huoltajalle maksetaan avustus vain niistä kodin ja esiopetuspaikan välisistä yhdensuuntaisista matkoista, jolloin oppilas on kyydissä. Kustannusta ei maksettu niistä matkoista, jolloin huoltaja aamulla palaa kotiin esiopetuspaikasta ja esiopetuksen päättymisen jälkeen menee hakemaan oppilaan kotiin.

Päätösselostuksen mukaan oppilaan huoltaja palasi kotiin vietyään oppilaan esiopetukseen ja vastaavasti lähti kodista hakeakseen oppilaan esiopetuksesta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että myös niitä kustannuksia, jotka aiheutuivat kodin ja esiopetuspaikan välisistä matkoista, joilla oppilas ei ollut kyydissä, oli pidettävä hänen kuljettamisestaan aiheutuvina välttämättöminä ja välittöminä menoina. Kunnan maksamaa kuljetusavustusta ei siten ollut pidettävä perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaisena riittävänä avustuksena. Hallinto-oikeuden ja kunnan sivistysjohtajan päätökset kumottiin ja asia palautettiin sivistysjohtajalle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO  2020:82

Tekeekö oopperalippu ja väliaikatarjoilu kunnanhallituksen jäsenestä esteellisen?

Kaupunginhallitus oli myöntänyt 352 528 euron toiminta-avustuksen oopperajuhlien kannatusyhdistykselle. Päätöksestä tehdyssä kunnallisvalituksessaan esitettiin, että päätöksentekoon osallistuneet kaupunginhallituksen jäsenet olivat olleet esteellisiä käsittelemään yhdistyksen toiminta-avustushakemusta, koska heille oli kaupunginvaltuutettuina tarjottu mahdollisuus osallistua yhdistyksen valitsemaan oopperaesitykseen sekä väliaikatarjoiluun.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valtuutettujen osallistumisessa oopperaesitykseen väliaikatarjoiluineen oli kysymys tilaisuuden tarkoitukseen ja luonteeseen kiinteästi liittyvästä toiminnasta, jota oli pidettävä tavanomaisen ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden vastaanottamisena. Näin mainitun etuuden ei voitu katsoa vaikuttaneen moitittavalla tavalla kaupunginhallituksen päätöksenteon objektiivisuuteen yhdistyksen toiminta-avustuksen myöntämistä koskevassa asiassa. Luottamus kaupunginhallituksen jäsenten puolueettomuuteen ei ollut vaarantunut hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kyse oli äänestyspäätöksestä 3-2. KHO:n vähemmistö katsoi kaupunginhallituksen jäsenet esteellisiksi tekemään avustuspäätöstä.

KHO 2020:80

Mahdollisuus tarjouksen täsmentämiseen rikkoi tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusta

Kyse oli kaupungin talvikunnossapidon kilpailutuksesta. Hankintayksikkö oli tarjousten jättämisajan jälkeen antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan alihankkijoiden ja kaluston osalta.

Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli sallinut voittaneen tarjoajan muuttaa tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen. Hankintayksikön menettely oli käytännössä johtanut siihen, että yksi tarjoaja oli saanut muita tarjoajia pidemmän tarjousajan. Näin toimiessaan hankintayksikön ei ollut menetellyt tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten mukaisesti. Asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, mistä syystä voittaneen tarjoajan tarjoukseensa tekemät muutokset ovat johtuneet.

Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen kyseiseltä osin ja kielsi hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä vastaavilta osin muutoin täytäntöön sille asetetun 20.000 euron sakon uhalla.

MAO 314/20

Innovatiivisuutta, osallisuutta ja arvojen toteutumista koskevat kriteerit hankinnan vertailussa

Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteeksi paras hinta-laatusuhde siten, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laadun vertailuperusteiksi oli ilmoitettu “Palvelukonseptin videointi” 40 % ja “Avokysymys” 10 % painoarvolla.  Tarjoukseen tuli liittää videotallenne, jossa esiteltiin tarjoajan palvelukotiin suunnittelema palvelukonsepti. Palvelukonseptin tulee pitää sisällään seuraavat asiat:

– Miten palveluntuottaja tukee asukkaita sekä ryhmäkodin että xx kaupunginosan osallistuvina kansalaisia?

– Millä toimenpiteillä palveluntuottaja hyödyntää uudiskohteen antamia mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta?

 

Vastauksia ilmoitettiin arvioitavan innovatiivisuuden (mx. 20 pistettä), asukkaiden osallisuuden (mx. 10 pistettä) ja aikataulun (mx. 10 pistettä) sekä arvoja ja niiden näkymistä (mx. 10 pistettä) koskevan avokysymyksen perusteella.

Markkinaoikeus totesi, että tarjoajat eivät olleet voineet asetettujen vertailuperusteiden osalta riittävällä tavalla ennakoida, millä seikoilla tulee olemaan merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa ja miten tarjouksia pisteytetään. Tarjouspyynnössä asetetut laadun vertailuperusteet olivat hankintalain 115 §:n esitöissä esitetyt joustomahdollisuudetkin huomioon ottaen olleet liian yleisiä ja epätäsmällisiä. Tämä oli mahdollistanut hankintayksikölle rajattoman valinnanvapauden vertailuperusteiden tulkinnassa. Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyyntö oli laadun vertailuperusteiden osalta epäselvä, eikä se ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Hankintayksikön menettely oli hankintasäännösten vastaista ja markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen.

MAO 280/20

Omavelkainen takaus ilman tietoa vastavakuuden arvosta oli merkittävä taloudellinen riski kaupungille

Kyse oli kaupungin taloudellisiin voimavaroihin nähden merkittävistä sitoumuksista. Kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli ollut tilikauden ylijäämästä huolimatta aiemmilta vuosilta kertynyttä kattamatonta alijäämää yli miljoona euroa. Taattava leasingrahoitus oli arvoltaan 6,6 milj. euroa ja erikseen taattava pitkäaikainen laina oli arvoltaan 4 milj. euroa. Nämä takaukset arvioitiin hallinto-oikeuden päätöksissä kumpikin erikseen kaupungin kantokykyyn nähden suuriksi. Taattavan yhtiön taloudellinen tilanne oli kaupunginvaltuuston päätöksiä tehtäessä ollut heikko, minkä vuoksi myös riski takausten realisoitumisesta todettiin suureksi. Takausten vastavakuutta ei ollut yksilöity eikä mahdollinen vakuutena käytettävissä ollut omaisuus ja sen arvo käynyt selkeästi ilmi laaditusta arviokirjasta, johon kaupunki asiassa viittasi. Vastavakuuden kattavuus ei siten ollut tiedossa.

Koska kaupunginvaltuusto oli myöntänyt molemmissa päätöksissä huomattavan suuren omavelkaisen takauksen ilman tietoa vastavakuuden arvosta, hallinto-oikeus katsoi, että takauksen myöntämiseen valtuuston päättämällä tavalla sisältyy kuntalain 129 §:n 1 momentissa tarkoitettu merkittävä taloudellinen riski. Valituksenalaiset kaupunginvaltuuston päätökset olivat tämän vuoksi lainvastaisia. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hallinto-oikeuden päätöksistä tehdyt valitukset.

KHO:n päätös 2603/2020, KHO:n päätös 2602/2020

Kuntien matkailun tukeminen – valtiontukisäännökset pitää tarkistaa

Kunta voi omilla toimenpiteillään myötävaikuttaa siihen, että matkailutoimiala selviäisi koronapandemian aiheuttamasta kokonaiskysynnän laskusta. Kunnan tulee toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan ottaa huomioon sekä kunnan yleiseen toimialaan että EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvät rajoitteet.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kunnan yleiseen toimialaan on oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu kuuluvan elinkeinoelämän yleisten toimintaedellytysten luominen ja parantaminen sekä työllisyyden edistämiseen tähtäävät hankkeet. Valtiontukisäännökset rajoittavat kuitenkin kuntien harkintavaltaa päätettäessä yritystuen ehdoista ja muodoista. Tuki ei saa olla valikoiva, se ei saa vääristää kilpailua eikä sillä saa olla vaikutuksia Euroopan markkinoilla.

Komissio on keväällä antanut tiedonantoja, joilla väliaikaisesti joustavoitetaan huomattavasti EU:n valtiontukisääntöjä koronavirustilanteen.

Kuntalehden artikkeliin

Julkisuuslaki ei edellytä asiakirjanpyyntöä kirjallisena

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että julkisuuslaissa ei ole säädetty määrättyä muotoa asiakirjapyynnön tekemiselle eikä sen tekemistä voi siten edellyttää esimerkiksi kirjallisesti.

Sairaanhoitopiirin tulosalue oli käsitellyt kantelijan asiakirjapyynnön julkisuuslain mukaisesti, mutta vedonnut asiassa antamassaan selvityksessä henkilötietojen tarkastamista koskevaan jo kumottuun lainsäädäntöön. Selvityksensä mukaan tulosalue käytti yleisesti sairaanhoitopiirissä käytössä olevaa potilaskertomuskopioiden luovuttamiseen tarkoitettua lomaketta, mutta selvityksestä ei ilmennyt, että tulosalue olisi edellyttänyt sen käyttämistä asiakirjapyynnön tekemisessä.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu

Vastauksia esteellisyyskysymyksiin tekoälyn avulla

Esteellisyyskysymykset ovat Kuntaliiton usein kysytyimpiä kysymyksiä. Liiton ja Sanastokeskus TSK:n asiantuntijat laativat keväällä 2019 Esteellisyyssanaston tekoälyä hyödyntävän, niin sanotun jääviysbotin tueksi. Lähinnä kuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille suunnattu liiton chatbot-palvelu ratkoo yksinkertaisia esteellisyyskysymyksiä 24/7. Kuntaliiton sanasto on kuitenkin hyödynnettävissä chatbot-palvelua laajemmin, esimerkiksi viestinnän tukena ja käsitetiedon lähteenä julkisorganisaatioissa.

Kuntaliiton uutinen

Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen

Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen

Hankintayksikkö oli ilmoittanut 18.12.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta yleishakkuukoneen hankinnasta opetuskäyttöön. Hankintayksikkö sai kaksi tarjousta.

Hankintayksikkö sulki tekemillään päätöksillä tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina molemmat saamansa tarjoukset ja päätti siirtyä suorahankintaan. Suorahankintapäätöksellä yleishakkuukone hankittiin tarjouskilpailuun osallistumattomalta toimittajalta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 180.000–200.000 euroa.

Markkinaoikeus totesi, että saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö oli suorahankinnassa muuttanut hankinnan kohteena olevalle yleishakkuukoneelle alkuperäisessä tarjouspyynnössä asetettuja pakollisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset olivat olleet hankinnan kohteelle oleellisia. Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyynnön alkuperäisiä ehtoja oli suorahankinnassa muutettu olennaisesti. Näin yleishakkuukoneen hankinnassa eivät ole täyttyneet suorahankinnan edellytykset.

Hankintapäätös kumottiin.

Mao 248/20

Podcastit

Voit seurata podcasteja tilaamalla ne osoitteesta

https://soundcloud.com/oikon_oy

Löydät podcastit myös Spotifystä nimellä "Oikeus ja kohtuus".

Voiko hallinto olla hyvää, jos minun asiani ei menesty?