Uutiset ja
podcastit

Tervetuloa lukemaan uusimpia uutisia

ja kuulemaan pohdintaa oikeuden maailmasta.

Uutiset

Uutissivuilta löydät uusimmat kuntien ja seurakuntien hallintoa ja mm. hankintajuridiikkaa koskevia päivitykset.

Työntekijän oikeus palkkaan työnteon estyessä koronan takia

Työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen arvioi Edilexin uutisissa työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin soveltamisesta koronaviruksen aikaan.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:ssä säädetään työntekijän oikeudesta palkkaansa työnteon estyessä. Nyt arvioitavana olevassa koronaviruksen synnyttämässä työn estymistilanteessa kyse on säännöksen seuraavan kohdan tulkinnasta: Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

Edilexin artikkeli aiheesta

Pormestarimalliin siirtyminen ja kunnanhallituksen erottaminen

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko kunnanvaltuusto voinut erottaa kunnanhallituksen merkittävään organisaatiomuutokseen perustuen.

Kunnanvaltuusto oli päättänyt erottaa kunnanhallituksen. Perusteena on esitetty pormestarijärjestelmään siirtyminen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että pormestarimalliin siirtymisessä oli kysymys todellisesta organisaatiomuutoksesta asianomaisen kunnan hallinnossa. Sen tarkoituksena ei ollut kunnanhallituksen erottaminen. Tätä johtopäätöstä tuki osaltaan se, että kunnanhallituksen kokoonpano säilyi samana uuden vaalin jälkeen. Valtuusto ei näissä olosuhteissa ollut käyttänyt harkintavaltaansa väärin eikä muutoinkaan menetellyt lainvastaisesti päättäessään asiasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen

Kuntaliitto päivitti kokoontumisohjeita

 

Kunnilta tulleiden kysymysten johdosta kuntaliitto päivitti ja kokosi yhteen ohjeistustaan koskien toimielinten kokousjärjestelyjä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana.

Kuntaliiton ohjeisiin

Voiko tilaaja muuttaa julkista hankintasopimusta yksipuolisella ilmoituksella koronapandemiaan vedoten?

Kumpikaan osapuoli ei voi yksipuolisesti muuttaa sitovan hankintasopimuksen ehtoja sopimuskauden aikana, ellei muutosoikeudesta ole hankintasopimuksessa nimenomaisesti sovittu. Yksipuolinen sopimusvelvoitteista vetäytyminen on lähtökohtaisesti sopimusrikkomus ja sopimusta rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheuttamansa vahingon, kirjoittaa asianajaja, VT Kirsi-Marja Salokangas Edilexin Vierashuoneessa.

Uutiseen edilex.fi -sivustolla.

Julkinen hankinta ja tarjouspyynnön epäselvyys

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö ei ole avoimuusperiaatteen mukaisesti ilmoittanut tarjouspyynnössä kaikkia niitä tietoja, joilla on ollut olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä. Tarjouspyyntö ei myöskään ollut omiaan tuottamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, eikä siten turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hintavertailussa oli lisäksi otettu huomioon seikkoja, joiden perusteella ei voitu selvittää, mikä tarjouksista on ollut hankintayksikölle taloudellisesti edullisin.

Markkinaoikeus kumosi tehdyn hankintapäätöksen ja kielsi hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

MAO 101/20

Julkinen hankinta ja tarjousten täsmentäminen

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Hankintayksiköt eivät ole menetelleet hankintasäännösten vastaisesti, kun ne eivät ole ottaneet tarjousten arvioinnissa huomioon valittajan ilmoittamia muutettuja yksikköhintoja.

MAO 95:20

Kuntaliitolta ja yrittäjiltä yhteiset suositukset korkonakriisin ajaksi

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat julkistaneet yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi. Suositusten tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen. Suositukset käsittelevät erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita, julkisten hankintojen toteuttamista, joustomahdollisuuksia vuokrasaatavissa sekä yrittäjien ja kuntajohdon vuoropuhelun käynnistämistä.

Kuntaliiton tiedote

Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön ohjeistus koronaviruksen vaikutuksista julkisiin hankintoihin ja hankintasopimuksiin

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö koosti ohjeistuksen koronaviruksen vaikutuksista julkisiin hankintoihin ja hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin. Ohjeistuksiin sisältyy tulkintanäkemyksiä hankintalakiin liittyvistä kysymyksistä, suosituksia hankintayksiköille sekä vastauksia yleisimpiin asiasta esitettyihin kysymyksiin.

Neuvontayksikön ohjeistus

Hallintotuomioistuimet turvaavat kansalaisten oikeudet poikkeusoloissakin

Hallintotuomioistuimet ovat ilmoittaneet muutoksista toiminnassaan. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin mukaan kansalaisten oikeusturva ja hallinnon toiminnan lainmukaisuus varmistetaan kaikissa tilanteissa. Hallintotuomioistuimissa asiakaspalvelu toimii erityisjärjestelyin. Asiakkaille suositellaan ensisijaisesti sähköistä asiointia. Näin sekä asiakkaat ja tuomioistuinten henkilökunta voidaan suojata virusaltistumiselta mahdollisimman pitkälle.

Helsingin hallinto-oikeuden tiedote

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tiedot

Kokoontumisrajoitukset eivät koske kuntien luottamustoimielimiä

Kokoontumisrajoitukset eivät koske kuntien luottamustoimielimiä. Hallituksen 16.3.2020 antaman linjauksen mukaan julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kyseinen kymmenen hengen rajoitus ei koske kunnan toimielimiä.

Hallituksen toimintaohje, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, ei koske kuntien luottamushenkilöitä.

Kuntaliiton tiedote asiassa

Podcastit

Alla muutama podcasteistani - kaikki podcastit löydät osoitteesta

https://soundcloud.com/oikon_oy

Löydät podcastit myös Spotifystä nimellä "Oikeus ja kohtuus".

Ääniongelmieni takia podcastit ovat nyt tauolla, mutta lähiaikoina julkaisen näillä sivuilla blogiosion!