Uutiset ja
podcastit

Tervetuloa lukemaan uusimpia uutisia

ja kuulemaan pohdintaa oikeuden maailmasta.

Uutiset

Uutissivuilta löydät uusimmat kuntien ja seurakuntien hallintoa ja mm. hankintajuridiikkaa koskevia päivitykset.

Markkinaoikeuden ratkaisu tarjouspyynnön täsmentämisestä

Hankintayksikkö oli alun perin menetellyt virheellisesti varatessaan tarjouksen tekijälle tilaisuuden vaihtaa sen tarjoamat tarjouspyynnön vastaiset tuotteet tarjouspyynnön mukaisiksi tuotteiksi. Hankintayksikkö oli hankintaoikaisupäätöksellä korjannut aiemman menettelyvirheensä ja sulkenut tarjouksen tekijän tarjouksen tarjouskilpailusta. Tarjouksen tekijän valituksen johdosta markkinaoikeus totesi, että hankintayksikön täsmennyspyyntö ja valittajan vahvistus tarjouspyynnön mukaisten näyttöjen toimittamisesta olivat tarkoittaneet alun perin tarjouspyynnön vastaisten käytävänäyttöjen vaihtamista tarjouspyynnön mukaisiin näyttöihin. Hankintayksikön menettely oli ollut virheellinen ja hankintaoikaisupäätöksellä virheellinen menettely korjattiin.  Valitus hylättiin.

MAO 89/20

Valtioneuvosto määritteli yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön

Päättäessään laajasti eri oppilaitosten sulkemisesta Valtioneuvosto totesi, että poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimiva henkilöstö määriteltiin hallinnonaloittain. Kunkin toiminnon osalta vain toiminnan kannalta välttämättömän henkilöstön lapsille tulisi varmistaa periaatepäätöksessä mainittu opetus. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen oleskelu kotona, menettelevät niin.

Oikeusministeriön artikkeliin

Elinkeinoelämän keskusliitto vastasi kysymyksiin koronaviruksesta ja työehdoista

  1. Jos työntekijä sairastuu koronavirukseen, maksetaanko työntekijälle palkkaa?
  2. Mitä tapahtuu, jos työntekijä joutuu EU-alueella karanteeniin, mutta ei ole itse sairas?
  3. Entä mitä tapahtuu, jos työntekijä joutuu karanteeniin EU-alueen ulkopuolella?
  4. Jos työntekijän lapsi sairastuu koronaan, voiko työntekijä jäädä kotiin?
  5. Voiko työntekijä jäädä kotiin, jos lapsi on määrätty karanteeniin, vaikka lapsi on terve?
  6. Koulu tai päiväkoti on koronan vuoksi suljettu, mutta lapsi on terve, eikä häntä ole määrätty karanteeniin. Voiko työntekijä jäädä kotiin?
  7. Mitä jos työnantaja määrää työntekijän karanteeniin ilman että viranomainen on sitä määrännyt tai suositellut?
  8. Yrityksen kysyntä laskee koronaviruksen vuoksi. Mitkä ovat yrityksen mahdollisuudet reagoida tilanteeseen?
  9. Jos koronaviruksen vuoksi suuri joukko työntekijöitä sairastuu tai esimerkiksi välttämättömän tuotantokomponentin saaminen yllättäen estyy, mitä yritys voi tehdä?
  10. Mitä tapahtuu, jos työntekijä tulee ulkomaanmatkalta työpaikalleen terveenä, mutta muut työntekijät eivät suostu tulemaan työpaikalle ilman että lomaillut työkaveri ei ole töissä?

Vastauksia löydät elinkeinoelämän keskusliiton (EK) sivuilta

Pääosa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa 2019 vireille tulleista hankintojen valvonta-asioista koski suorahankintoja

Vuonna 2019 Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tuli vireille yhteensä 57 julkisten hankintojen valvontaan liittyvää asiaa. Vireille tulleista asioista 39:ssä KKV:n arvioinnin lähtökohtana oli epäilys siitä, että kyseessä on ilman hankintalain mukaista perustetta toteutettu suorahankinta. Kuten edellisenä vuonna, myös vuonna 2019 lainvastaista suorahankintaa koskevissa epäilyissä oli usein kyse hankintasopimukseen tehdystä muutoksesta, jonka sallittavuutta virastoarvioi hankintalain näkökulmasta. Arvioitavana oli myös toiminta, jossa kokonaisarvoltaan huomattavia tilausmääriä tehdään organisaatiossa hajautetusti ja epäorganisoituneesti ilman kynnysarvot ylittävän hankintakokonaisuuden asianmukaista kilpailuttamista.

KKV:n raporttiin

Sähköisten kokousmenettelyiden käyttöönotto kunnissa

Kunta voi itse päättää, ottaako se käyttöön sähköisiä kokouksia tai sähköistä päätöksentekomenettelyä. Toimielinten päätöksentekotavat ovat

–    Perinteisessä kokouspaikalla tapahtuva kokous

–   Sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuva kokous (sähköinen kokous)

–  Sähköisesti ennen kokousta tapahtuva päätöksenteko (sähköinen päätöksentekomenettely)

Kaikissa päätöksentekotavoissa kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta.

 Kuntaliiton tiedote

Tasa-arvovaltuutettu arvioi kunta-alan paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän syrjiväksi

Kunta-alalla solmittiin helmikuussa 2018 paikallista tuloksellisuuteen perustuvaa kertaerää koskeva virka- ja työehtosopimus. Kertaerä maksettiin tammikuussa 2019 lähtökohtaisesti kuntien ja kuntayhtymien koko henkilöstölle. Sitä eivät kuitenkaan saaneet ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla ei ollut 3.9.2018–18.11.2018 välisenä aikana yhtään palkallista päivää.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi kertaerää koskevan määräyksen kriteerit tasa-arvolain vastaisiksi siltä osin kuin kertaerä evättiin niiltä työntekijöiltä, joilla ei ole ollut tarkastelujaksona yhtään palkallista päivää äitiysvapaan, vanhempainvapaan tai hoitovapaan takia.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto

Tietoa valmiuslaista

Pääministeri kertoo käynnistäneensä valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelun, jotta tarvittaessa asetus voidaan antaa nopeasti. Etsitkö tietoa siitä, mikä on valmiuslain tarkoitus ja mitä se tarkoittaa niin viranomais- kuin kansalaisnäkökulmastakin? Alla linkki edilex.fi -sivuille, joilta tietoa löytyy.

Edilexin uutiseen

Kirkon ei tarvitse luovuttaa hautausmaan kappelia uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi

Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että hautaustoimilain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Lain velvoitteet eivät kuitenkaan ulotu kappeleiden käyttöön. Kirkon ohjeiden mukaan sakraalitilaksi vihittyä kappelia ei luovuteta uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi. Toimiessaan tämän ohjeistuksen mukaisesti kirkko ei syrji uskonnottomia ja ei-kristittyjä.

Uutiseen

KHO antoi ratkaisun kotikuntakorvauksia koskevassa hallintoriita-asiassa

Kaavin kunta vaati hallinto-oikeudessa Juankosken kunnalta perusteettoman edun palautuksena Kaavin maksamia kotikuntakorvauksia vuosilta 2015 ja 2016, yhteensä 1,2 milj. euroa. KHO totesi, että Juankosken kaupunki ei ollut saanut perusteetonta etua Kaavin kunnan kustannuksella ja hylkäsi vaatimukset.

KHO:n päätökseen

Perustuslakivaliokunta edellyttää lausunnossaan muutoksia kirkolliskokouksen hyväksymään kirkkolakiesitykseen

Valiokunnan lausunto PeVL 4/2020 vp, 4.3.2020

 

Kirkkolain kokonaisuudistusta koskeva lakiehdotus oli perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä. Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota joidenkin kirkkolakiehdotuksen henkilötietojen suojaa, muutoksenhakuoikeutta sekä henkilön itsemääräämisoikeutta koskeviin kohtiin ja totesi, että lakiehdotusta ei esitetyssä muodossa voida käsitellä ehdotetussa lainsäätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon

Podcastit

Alla muutama podcasteistani - kaikki podcastit löydät osoitteesta

https://soundcloud.com/oikon_oy

Löydät podcastit myös Spotifystä nimellä "Oikeus ja kohtuus".

Ääniongelmieni takia podcastit ovat nyt tauolla, mutta lähiaikoina julkaisen näillä sivuilla blogiosion!