Uutiset ja
podcastit

Tervetuloa lukemaan uusimpia uutisia

ja kuulemaan pohdintaa oikeuden maailmasta.

Uutiset

Uutissivuilta löydät uusimmat kuntien ja seurakuntien hallintoa ja mm. hankintajuridiikkaa koskevia päivitykset.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutki sidosyksiköiden ulosmyyntiä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti kunnallisten sidosyksiköiden ulosmyynnin merkitystä kunnallisille toimijoille sekä markkinoiden toimivuudelle. Selvityksen perusteella yksittäisten sidosyksiköiden ulosmyynti ei näytä olevan kovin suurta, mutta kokonaisuudessaan se on kasvanut.

Sidosyksikön käsite määritellään hankintalaissa. Se on hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä, mutta hankintayksikkö joko yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää siinä määräysvaltaa. Käytännössä sidosyksiköt ovat yleensä kuntien, valtion tai seurakuntien omistamia osakeyhtiöitä. Hankintalain mukaan sidosyksiköiden ulosmyyntiä eli myyntiä muille voi olla enintään viisi prosenttia ja 500 000 euroa sen liiketoiminnasta.

KKV:n selvityksen mukaan yksittäisten sidosyksiköiden ulosmyynti ei näytä olevan kovin suurta, mutta kokonaisuudessaan se on kasvanut. Selvityksen perusteella jatkossa voisi kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta olla hyödyllistä tutkia tarkemmin sitä, miten sidosyksiköiden myynti jakautuu määräysvaltaa käyttävien omistajien, julkisen sektorin asiakkaiden ja yksityisten asiakkaiden kesken.

KKV:n tiedote

Kunnalla oikeus purkaa seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyneen virkasuhde

Kaupunki purki A:n virkasuhteen tämän syyllistyttyä vapaa-ajallaan muun muassa seksuaaliseen ahdisteluun. Hovioikeuden tuomio rikosasiassa oli lainvoimainen.

A:n tehtäviin kuului alaikäisten oppilaiden opettaminen. Asiassa oli arvioitavana, oliko kaupungilla ollut laillinen peruste purkaa hänen virkasuhteensa vapaa-ajalla tehtyjen rikosten johdosta. Huomioon oli otettava myös se, että A työskentelee tehtävässä, joka on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevalla lailla asetettu erityisasemaan suhteessa rikostaustan selvittämiseen. Tätä seikkaa yhdistettynä A:n rikoksiin syyllistymisen kanssa ei kuitenkaan automaattisesti ollut pidettävä sellaisena viranhaltijalain 41 §:ssä tarkoitettuna erittäin painavana syynä, jonka johdosta työnantajalla olisi oikeus purkaa virkasuhde, vaan se on otettava huomioon osana purkamisperusteen täyttymistä koskevaa kokonaisharkintaa.

Seksuaalisen ahdistelun rikoslain 20 luvussa säänneltynä tekona katsottiin lukeutuvan sellaisiin erityisen moitittaviin tekoihin, joihin syyllistyminen voi osoittaa henkilön sopimattomuutta lasten kanssa työskentelyyn. Tämä yhdessä muiden syyksi luettujen rikosten kanssa oli ollut omiaan vakavasti horjuttamaan työnantajan luottamusta opettajalle kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaupungilla oli ollut viranhaltijalain 41 §:ssä tarkoitettu erittäin painava syy A:n virkasuhteen purkamiseen. Virkasuhteen purkamisen lainmukaisuutta ei ollut myöskään syytä arvioida toisin A:n pitkän ja moitteettoman virkauran johdosta. Purkamista ei voitu pitää kysymyksessä olevissa olosuhteissa suhteettoman ankarana seuraamuksena.

KHO:n päätös

Ylivieskan kaupungille huomautus lainvastaisesta menettelystä hankinnassa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkimassa tapauksessa oli kysymys sammutusauton hankinnasta. Hankinnan kokonaisarvoksi oli ilmoitettu 360.000 euroa. Tarjouspyynnössä nimettiin lukuisia valmistajia ja näiden valmistajien nimenomaisia tuotteita osana sammutusauton teknisiä vähimmäisvaatimuksia, eikä tarjouspyynnöstä käynyt ilmi, että myös vastaava toisen valmistajan tuote voisi tulla kyseeseen. Hankintayksikkö perusteli valmistajien ja tuotteiden nimeämistä muun muassa tavoitteella keskittää kaluston huolto ja varaosien hankinta.

KKV huomautti, että silloinkin, kun tuotteen nimeäminen on hankintalain perusteella sallittua, tulisi tarjouspyynnöstä käydä ilmi, että myös laadultaan ja ominaisuuksiltaan nimettyä tuotetta vastaavaa tuotetta voidaan tarjota sisällyttämällä tarjouspyyntöön ilmaisu ”tai vastaava”.

KKV antoi kaupungille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

KKV:n päätös

Oikeus määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia

Markkinaoikeus otti kantaa hankintayksikön oikeuteen määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia. Kyse oli EU-hankintana toteutetusta varastopalvelujen sekä varasto- ja terminaalikuljetuspalvelujen hankinnasta. Aiempi samaa kohdetta koskeva hankintamenettely oli keskeytetty ja menettely käynnistetty uudelleen.

Hankintayksikkö oli uudessa kilpailutuksessa edellyttänyt, että varasto sijaitsi enintään 50 km ajomatkan etäisyydellä Espoon keskuksesta. Yhtenä soveltuvuusvaatimuksena oli ollut, että tarjoajien tuli esittää referenssinään muun ohella 30.000 terveydenhuollon tuotteen keräily. Muutoksenhakija katsoi, että kyse oli ollut suhteettomista ja kilpailua rajoittavista ehdoista. Lisäksi se väitti, että uudessa kilpailutuksessa  hankintayksikkö oli hankinnan kohdetta ja tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla perusteettomasti rajoittanut kilpailua ja räätälöinyt kilpailun vain aikaisemmalle toimittajalleen sopivaksi.

Markkinaoikeus totesi, että etäisyyttä koskeva vähimmäisvaatimus oli hankinnan kannalta perusteltu. Ei voitu katsoa, että vaatimus ei olisi ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tai ettei sen käyttäminen olisi ollut suhteellisuusperiaatteen mukaista. Hankinnan kohteena oli muun ohella terveydenhuollon tuotteiden varastointi ja toimittaminen. Osalle varastoitavista tuotteista oli asetettu varastointia koskevia erityisvaatimuksia. Edellä mainittu referenssejä koskeva vaatimus ei ollut valittajaa tai muita tarjoajia syrjivä taikka suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun periaatteesta ei johdu estettä sille, että hankintayksikkö muuttaa tarjoajien soveltuvuusvaatimuksia keskeytettyä kilpailutusta seuraavassa hankintamenettelyssä.

MAO:83/21

Kuntavaalien järjestelyt jatkuvat

Oikeusministeriö antoi eduskunnalle 12.3. hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään.

Nykyisen lain mukaan keskusvaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun viimeistään 18.3. Jos lakiehdotus tulee voimaan tehdyt viranomaistoimet kuitenkin mitätöityvät. Tällöin ehdokasasettelua jatketaan 4.5. asti ja ehdokasasettelu vahvistetaan toukokuussa.  Tehdyt ehdokashakemukset pysyvät voimassa myös uuden lain voimaantullessa, elleivät vaaliasiamiehet tee niihin muutoksia.

Oikeusministeriön tiedote

Sähköiset kokoukset viimein mahdollisia myös seurakunnan ja kirkon hallinnossa

Kirkkolain muutos, jolla sähköiset kokoukset tulevat mahdollisiksi myös seurakunnan ja kirkon hallinnossa, vahvistettiin 15.3.2021. Lakimuutoksen mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous).

Sähköinen kokous edellyttää, että läsnäolijat ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla.

Säädöskokoelma 200/2021

Kainuun sotelle seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) esitti 12.9.2018 markkinaoikeudelle 25 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kainuun sotelle hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Markkinaoikeus määräsi kesäkuussa 2019 Kainuun sotelle KKV:n esityksen mukaisesti 25 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta. Kainuun sote oli hankkinut yli 340 000 euron arvoisen 3D-kuvantamislaitteiston ilman kilpailutusta. Kainuun sote katsoi, että hankinta kuului aiemmin kilpailutetun, useamman sairaanhoitopiirin yhdessä toteuttaman hankinnan piiriin ja valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO hylkäsi valituksen.

KHO:n päätös

Etätyö ja verovähennykset – verohallinnon tietopaketti saatavilla

 

Verohallinto on koonnut sivuilleen tietopaketin koskien etätöitä ja verovähennyksiä. Tietopaketin löydät verohallinnon www-sivuilta osoitteesta https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/et%C3%A4ty%C3%B6-ja-v%C3%A4hennykset/. Samalta sivulta löytyy myös linkki verohallinnon verkkoseminaariin samasta aiheesta.

Suorahankintoja koskeva seuraamusmaksu pysyi KHO:ssa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinaoikeudessa vaatinut, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä määrätään maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa. Kuntayhtymän hallintoylilääkäri oli hankintaa kilpailuttamatta tehnyt 24.1.2018 hankintapäätöksen 3D-kuvantamislaitteen hankinnasta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo oli 344 141,20 euroa. Hankintayksikön aiemmin kilpailuttama puitesopimus oli päättynyt 31.12.2017.

Markkinaoikeus oli todennut, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään hankinnan kilpailuttamatta. Hankintayksikön virhettä ei voitu pitää erityisen vähäisenä. Kohtuulliseksi seuraamusmaksuksi katsottiin 25.000 euroa.

KHO käsitteli asian. Se totesi, että hankintayksikön aiemmin toteuttaman puitejärjestelyn väliaikaisellekaan pidentämiselle ei ollut perusteita. Puitejärjestelyn jatkaminen ei ole perustunut kilpailutetun sopimuksen ehtoihin. Jatkamiselle ei ole ollut hankintasäännöksissä mainittua perustetta, joka olisi mahdollistanut jatkamisen ilman uutta kilpailutusta. Puitejärjestelyn päättyminen oli ennakoitavissa, eikä järjestelyn jatkaminen ollut ehdottoman välttämätöntä. Hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevat säännökset soveltuvat vain tilanteisiin, joissa hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen. Kyse oli itsenäisestä suorahankinnasta, jolle ei ole ollut hankintalain mukaisia perusteita.

KHO hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen. Markkinaoikeuden päätöstä ei muutettu.

KHO:n ratkaisu 92/2021

Hankintapäätös on toimeenpantavissa, kun markkinaoikeus on hylännyt valituksen

Markkinaoikeus oli hylännyt hankintapäätöksestä tehdyn valituksen. Valittaja jatkoi prosessia vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankintayksikkö vaati korkeimmalta hallinto-oikeudelta täytäntöönpanomääräyksen antamista, jolla korkein hallinto-oikeus sallisi hankinnan väliaikaisen järjestämisen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että täytäntöönpanomääräystä ei enää tarvita. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 § ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n 1 momentti huomioon ottaen hankintapäätös voidaan panna täytäntöön, kun markkinaoikeus on hylännyt päätöstä koskevan valituksen. Täytäntöönpano ei enää edellytä korkeimmalta hallinto-oikeudelta tämän sallivaa täytäntöönpanomääräystä. Hankintayksikön vaatiman täytäntöönpanomääräyksen antamiselle ei ollut tarvetta ja hakemus hylättiin.

KHO:n ratkaisu 3.3.2021/​H690

 

Podcastit

Alla muutama podcasteistani - kaikki podcastit löydät osoitteesta

https://soundcloud.com/oikon_oy

Löydät podcastit myös Spotifystä nimellä "Oikeus ja kohtuus".

Ääniongelmieni takia podcastit ovat nyt tauolla, mutta lähiaikoina julkaisen näillä sivuilla blogiosion!