Uutiset ja
podcastit

Tervetuloa lukemaan uusimpia uutisia

ja kuulemaan pohdintaa oikeuden maailmasta.

Uutiset

Uutissivuilta löydät uusimmat kuntien ja seurakuntien hallintoa ja mm. hankintajuridiikkaa koskevia päivitykset.

Julkisuuslakia uudistetaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka ryhtyy ajantasaistamaan julkisuuslakia. Työryhmän tehtävänä on julkisuuslain sääntelyn selkeyttäminen ja ajantasaistaminen. Tavoitteena on se, että julkisuusperiaatteen toteutuminen voidaan varmistaa myös jatkossa. Lisäksi selvitetään, tulisiko julkisuuslain soveltamisalaa laajentaa julkista hallintotehtävää hoitaviin sekä kokonaan julkisyhteisön tai julkisyhteisöjen omistuksessa oleviin yhteisöihin ja muihin kuntakonserneihin kuuluviin yhteisöihin sekä näihin asemansa ja rahoituksensa puolesta rinnastuviin yhteisöihin, säätiöihin ja yhdistyksiin. Myös julkisten varojen käytön merkitystä soveltamisalan määrittäjänä arvioidaan.

Oikeusministeriön tiedote

 

Hämeenlinnan kaupungille huomautus laittomasta suorahankinnasta

Hämeenlinnan kaupunki oli hankkinut chatbot-ohjelman kaupungin verkkosivuille suorahankintana. Kaupunki perusteli suorahankintaa teknisillä syillä. Kaupungin mukaan Kunta-Kati -chatbotin teknisten ominaisuuksien ansiosta sitä voidaan kehittää yhdessä muiden samaa ohjelmistoa käyttävien kuntien kanssa ja muun muassa hyödyntää kuntien yhteistä kysymyspankkia.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV:n) päätöksen mukaan suorahankinnalle ei ollut perustetta. Hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa, sillä myös muilta palveluntarjoajilta löytyi vastaavia ratkaisuja. Kaupunki ei ollut osoittanut selvityksessään, että muut toimittajat eivät voisi tuottaa palvelua.

KKV:N tiedote

Hankinnan kokonaisarvon laskeminen

Valitus ei koskenut sitä, onko kyse kansallisesta vai EU-hankinnasta, mutta markkinaoikeus tutki asian viran puolesta.

Kunta oli kilpailuttanut kansallisena hankintana tiettyjen alueiden talvikunnossapidon siten, että palveluhankinta oli jaettu neljään urakka-alueeseen. Kaikista urakka-alueista oli julkaistu yhteinen kansallinen hankintailmoitus, ja tarjouspyyntöasiakirjat olivat osittain yhteiset kaikille urakka-alueille. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikön kilpailuttama palveluhankinta neljälle eri urakka-alueelle oli muodostanut yhden kokonaisuuden, vaikka kunkin urakka-alueen osalta oli tehty erillinen hankintapäätös.

Markkinaoikeuden tiedusteltua asiaa hankintayksikkö ilmoitti kaikkien urakka-alueiden yhteiseksi ennakoiduksi arvonlisäverottomaksi arvoksi noin 670.000 euroa.  Valituksen kohteena olleen hankinnan osa-alueiden 1 ja 3 ennakoitu arvo oli noin 320.000 euroa.

Markkinaoikeus totesi, että hankintalain 26 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen palveluhankintoja koskeva EU-kynnysarvo oli hankintailmoituksen julkaisemishetkellä 214.000 euroa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo eli noin 670.000 euroa ylitti EU-kynnysarvon. Markkinaoikeus kumosi hankintapäätökset ja kielsi päätöksen täytäntöönpanon 10.000 euron sakon uhalla.

MAO 13/21

Hallinto-oikeus otti kantaa turvalliseen opiskeluympäristöön

X:n kunta ei ollut kyennyt takaamaan A:lle turvallista opiskeluympäristöä hänen lähikoulukseen osoitetulla X:n kunnan koululla. Väistötiloissa järjestetty opetus ei ollut kaikilta osin täyttänyt perusopetuslaissa säädettyjä edellytyksiä. Näin huoltajilla oli ollut perusteltu ja pakottava syy ilmoittaa hänet muun kuin lähikoulun oppilaaksi.

X:n kunnan olisi näissä oloissa tullut järjestää A:lle perusopetuslain 32 §:n 1 momentin perusteella maksuton koulukuljetus kotoa yli viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsevalle Z:n kunnan koululle kevätlukukaudelle 2019 ja lukuvuodelle 2019-2020 tai myöntää vastaaville ajoille oppilaan kuljettamista tai saattamista varten riittävä avustus. Kun koulukuljetuksen järjestäminen tässä vaiheessa ei ollut enää mahdollista, hallinto-oikeus palautti asian X:n kunnalle korvauksen suuruuden arvioimiseksi ja korvauksen maksamiseksi.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu

Eturistiriidat julkisissa hankinnoissa

Keskustelua julkisista hankinnoista on viime aikoina käyty runsaasti. Keskustelun virittäjänä on ollut mm. Yle:n MOT-sarjan paljastukset HUS:n hankinnoista. Edilexin avoimessa artikkelissa pohditaan sitä, miten estetään puolueettomuuden vaarantuminen ja eturistiriidat julkisissa hankinnoissa. Keinoiksi esitetään mm. hankintayksiköiden ja sisäisen tarkastuksen osaamisen lisäämistä. Samoin ehdotetaan, että hankintayksiköt ottavat käyttöön toimintaohjeita eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja nostavat näin väärinkäytösten paljastumis- ja seuraamusriskiä.

Edilexin uutinen

Valtiontukisääntöjen tilapäiset joustot jatkuvat 2021 loppuun

Euroopan komissio päätti 28.1.2021 pidentää tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti. Lisäksi komissio tiedotti, että sääntöjen yrityskohtaiset enimmäismäärät tuelle nousevat. Esimerkiksi 800 000 euron enimmäismäärä nousee 1,8 miljoonaan euroon. Suomessa muutokset helpottavat mahdollisten uusien koronatukien käyttöönottoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

 

Asiakirjapyyntöihin ja tiedusteluihin on vastattava viipymättä

Kantelun johdosta apulaisoikeuskansleri huomautti, että tiedusteluihin vastaamiseen ja  asiakirjapyynnön  käsittelyyn näytti kaupungissa x  liittyvän vakavia puutteita. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen ja totesi, että viranomaisen on vastattava tiedusteluihin ilman aiheetonta viivytystä asian edellyttämällä tavalla.

Oikeuskanslerin päätös 26.1.2021

Korona-aika kantelutti

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi kantelumäärissä.

Asiamäärät nousivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat sosiaalihuoltoon (1196), poliisiin (852) ja terveydenhuoltoon (802). Voimakkainta kasvu oli opetukseen liittyvissä kanteluissa. Vuonna 2020 saapui 466 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan liittyvää kantelua, kun edellisenä vuonna niitä saapui 256.

Eduskunnan oikeusasiamiehen tilastoja

Tarkastuksissa havaitut puutteet oikeuttivat hoivapalveluiden tarjoajan poissulkemiseen

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli voinut hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla sulkea tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Valittajan hoivakotiin tehdyillä tarkastuskäynneillä ilmenneet havainnot heikensivät hankintayksikön luottamusta valittajaan. Näin se saattoi arvioida em. lainkohdan tarkoittamien poissulkemisen edellytysten täyttyvän.  Kun otettiin huomioon tarkastuksissa havaitut puutteet ja hankintayksikön korostunut tarve luotettavalle palveluntarjoajalle, poissulkemista ei voitu pitää suhteellisuusperiaatteen vastaisena.

MAO:542/20

Salon kaupungille KKV:n huomautus lainvastaisista hankinnoista

Salon kaupunki kilpailutti rakennusurakoiden tuntityöt vuonna 2017. Usean hankintaan osallistuneen yrityksen kesken perustettiin vuoden 2018 loppuun voimassa ollut puitejärjestely. Puitejärjestelyä jatkettiin hankintaan sisältyneen option mukaisesti vuosi 2019.

Puitejärjestelystä huolimatta kaupunki tilasi tuntitöitä myös järjestelyn ulkopuolisilta yrityksiltä vuonna 2019 yli 100 000 eurolla. Vaikka sopimuskausi päättyi vuoteen 2019, puitejärjestelyä jatkettiin myös vuonna 2020.

Uusi rakennusurakoiden tuntitöiden kilpailutus toteutettiin v. 2020 siten, että hankintapäätös tehtiin 25.8.2020. Ilman kilpailutusta hankintoja tehtiin n. 230.000 arvosta. KKV totesi, että nämä hankinnat oli tehty kilpailuttamatta. Aiempi kilpailutettu varsinainensopimuskausi tai sen optiokausi eivät ole enää olleet voimassa vuonna 2020.

Hankintayksikkö ei ollut vedonnut mihinkään hankintalain mukaiseen suorahankintaperusteeseen. Hankintayksikön esittämät syyt kilpailutuksen viivästymiselle eivät olleet hankintalainmukaisia suorahankintaperusteita. Hankintayksikkö oli siten laiminlyönyt sille hankintalaissa asetetun kilpailuttamisvelvollisuuden. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoi, että Salon kaupunki ei rakennusteknisten tuntitöiden hankinnassa toiminut hankintalain mukaisesti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös

Podcastit

Alla muutama podcasteistani - kaikki podcastit löydät osoitteesta

https://soundcloud.com/oikon_oy

Löydät podcastit myös Spotifystä nimellä "Oikeus ja kohtuus".

Ääniongelmieni takia podcastit ovat nyt tauolla, mutta lähiaikoina julkaisen näillä sivuilla blogiosion!