Uutiset ja
podcastit

Tervetuloa lukemaan uusimpia uutisia

ja kuulemaan pohdintaa oikeuden maailmasta.

Uutiset

Uutissivuilta löydät uusimmat kuntien ja seurakuntien hallintoa ja mm. hankintajuridiikkaa koskevia päivitykset.

KuntaTurva-hankkeessa selvitettiin kuntien turvallisuustilannetta

Valtiovarainministeriö käynnisti kesäkuussa 2020 kuntien turvallisuustilannetta ja kuntien turvallisuuden hallintamalleja selvittävän tutkimushankkeen.

Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, jotka kohdistuvat kuntien henkilöstöön ja kuntapalveluiden asiakkaisiin. Uhka- ja vaaratilanteet voivat olla henkistä häirintää kuten uhkailua ja nimittelyä. Tilanteet voivat olla myös fyysisiä uhkatilanteita kuten tönimistä, lyömistä, potkimista ja kielletyn tai muun esineen käyttöä vahingoittamistarkoituksessa. Myös kuntien luottamushenkilöt kokevat luottamustehtävänsä hoitamiseen liittyvää uhkailua.

Suurempien kaupunkien kunnanvaltuustojen kokouksissa on jossain määrin uhkatilanteita, jotka saattavat johtaa kokousten keskeyttämiseen.

Kunnan on työnantajana ja viranomaisena huolehdittava päättäjien, henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta.

Kuntaliiton tiedote

Valtiontukisäännösten kevennystä jatkettiin

Kunnilla on mahdollisuus myöntää julkista tukea yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman mukaisesti. Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat puitetukiohjelman nojalla myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Tukea voidaan myöntää kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille, lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyaloja, joilla sovelletaan erityisiä valtiontukisääntöjä.

EU-komissio jatkoi joulukuussa 2020 Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti.

Kuntaliiton tiedote

KHO hylkäsi liikenneturvallisuutta vaarantavan mainostaulun lupahakemuksen

Kunta myönsi toimenpideluvan valomainostaulun sijoittamiselle. Hallinto-oikeus hylkäsi ELY-keskuksen valituksen toimenpidelupapäätöksestä.

KHO otti ELY-keskuksen valituksen käsiteltäväkseen.  Se totesi, että aiemman KHO:n oikeuskäytännön mukaisesti liikenneturvallisuusnäkökohdat voidaan huomioida maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvassa lupaharkinnassa, kun arvioidaan ulkomainoslaitteen toimenpideluvan edellytysten täyttymistä.

KHO:n mukaan toimenpideluvassa tarkoitettu led-mainoslaite sijoittuisi melko vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudelle ja lähelle risteysaluetta, jossa risteää lisäksi kevyenliikenteenväylä. Laitteen ympäristövaikutukset kohdistuvat tienkäyttäjiin. Ominaisuuksiensa ja sijaintinsa johdosta led-näytöllä varustettu mainoslaite voi vaarantaa liikenneturvallisuutta yleisellä tiellä. Tällä perusteella mainoslaite ei sovellu paikalle. KHO kumosi hallinto-oikeuden ja teknisen lautakunnan päätökset ja hylkäsi lupahakemuksen.

KHO:n päätös 5/2021

Päätös vierailukiellosta vammaisten asumispalveluyksikköön oli lainvastainen

Kunnan vammaispalvelupäällikkö oli tartuntatautilain 17 §:n nojalla asettanut vammaispalvelujen asumisyksiköitä koskevan vierailukiellon. Päätöksessä oli viitattu muun ohella sosiaali- ja terveysministeriön koronavirustartuntojen torjumiseksi antamiin ohjeisiin.

KHO katsoi, että vierailukiellon antaminen merkitsi pitkälle menevää puuttumista asumisyksikön asukkaiden yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan. Tartuntatautilain 17 §:ssä ei ollut säädetty toimivallasta ryhtyä toimenpiteisiin, joilla rajoitettiin perusoikeuksia. Vammaisten asumisyksikköä koskevaa vierailukieltoa ei ollut voitu antaa pykälässä tarkoitettuna hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatoimenpiteenä. Näin vammaispalvelupäällikön päätöksellä ei ollut voitu asettaa vierailukieltoa. Päätös oli lainvastainen. KHO otti asian välittömästi tutkittavakseen sekä kumosi ja poisti vammaispalvelupäällikön päätöksen.

KHO:n päätös 2021:1

KHO kumosi päätöksen asuinkerrostaloalueen kaavoittamisesta jätevedenpuhdistamon läheisyyteen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavamuutoksen, jolla olemassa olevan jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen oli osoitettu uusi asuinkerrostalojen korttelialue AK/s. Kaavamääräyksen mukaan puhdistamoa vastapäätä olevien rakennusten suunnittelussa oli huomioitava mahdollinen hajuhaitta ilmastoinnin ja parvekkeiden rakentamisessa.

Hallinto-oikeus oli kumonnut asemakaavapäätöksen riittämättömien selvitysten perusteella.

KHO totesi, että asemakaavaa varten ei ollut toteutettu riittäviä arviointeja siitä, täyttikö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetun elinympäristön viihtyisyyttä koskevan sisältövaatimuksen. Asemakaavanmuutos ei näin perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. KHO katsoi, että kaupunginvaltuuston päätös oli kuntalain 135 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainvastainen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos pysytettiin.

KHO:n päätös 2020:163

 

Paraisten kaupungin seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta pysyi KHO:ssa

KHO hylkäsi 17.12.2020 Paraisten kaupungin markkinaoikeuden päätöstä koskevan valituksen.  Markkinaoikeuden määräämä 200 000 euron seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta sekä sopimuskauden lyhennys jäivät siis voimaan. Kyseessä on ensimmäinen KHO:n ratkaisu, joka liittyy KKV:n tekemään esitykseen hankinta-asioissa.

KKV esitti 10.4.2018 markkinaoikeudelle 200 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Paraisten kaupungille EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Paraisten kaupunki oli ostanut palveluja kilpailuttamatta yhtiöltä, jonka se virheellisesti katsoi olevan sidosyksikköasemassa.

Markkinaoikeus määräsi 29.3.2019 Paraisten kaupungille KKV:n esityksen mukaisesti 200 000 euron seuraamusmaksun. Lisäksi sopimuskausi määrättiin päättymään seitsemän kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Paraisten kaupunki valitti markkinaoikeuden ratkaisusta, mutta KHO hylkäsi valituksen.

KKV:n tiedote

Etätyösuositus jatkuu

Valtakunnallinen etätyösuosituksen voimassaolo jatkuu valtioneuvoston 23.10.2020 tekemän päätöksen perusteella toistaiseksi. Perusteita voimassaolon jatkamiseksi tarkastellaan uudelleen 30.6.2021 mennessä.

VM:n tiedote

Hankintayksikkö saattoi arvioida sitä, oliko tarjoajan luottoluokitus riittävä

Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajalta ”vähintään Rating Alfa A tai vastaavaa luottoluokitusta”. Tarjoaja oli ilmoittanut täyttävänsä minimivaatimuksen ja toimittavansa pankin tai luottolaitoksen lausunnon yhtiön luottokelpoisuudesta. Tarjoukseen sisältyneen tilaajavastuuraportin mukaan yhtiön Bisnode Finland Oy:n mukainen luottoluokitus oli ollut AA – Hyvä.

Hankintayksikön ja halvimman tarjouksen tarjouskilpailuun jättäneen tarjoajan välisen urakkaneuvottelun jälkeen hankintayksikkö tarkisti yhtiön luottoluokituksen Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Sen antaman raportin mukaan yhtiön luottoluokitus on ollut B – Välttävä, kun vaatimus oli ollut ” Alfa Rating A tai vastaava”. Hankintayksikkö totesi, että tarjoaja ei täyttänyt tarjouspyynnössä tarjoajalle asetettuja luottoluokitusta ja liikevaihtoa koskevia vaatimuksia. Tarjoaja suljettiin tarjouskilpailusta, mutta se valitti päätöksestä.

Markkinaoikeus totesi hankintayksikön menetelleen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja määräsi sen maksettavaksi hyvitysmaksun.

KHO kumosi markkinaoikeuden päätöksen. Se totesi, että tarjoajan soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tarjoajan kyvystä toteuttaa hankinta. Tarjoja oli esittänyt tarjouksessaan Bisnode Finland Oy:n luottoluokituksen AA – Hyvä. Tarjoaja ei ole osoittanut, että sanottu luottoluokitus vastaisi Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusta Alfa Rating A ja hankintayksikön hankkiman selvityksen mukaan yhtiön Suomen Asiakastieto Oy:n mukainen luottoluokitus oli ollut B – Välttävä. KHO katsoi, että hankintayksikkö oli voinut arvioida, että tarjoaja ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta luottoluokituksesta.

KHO:n päätös

Hankintayksiköllä oli oikeus kansallisessa hankinnassa hylätä poikkeuksellisen alhainen tarjous

Hankintayksikkö oli kansallisessa hankinnassa pyytänyt tarjoajalta selvitystä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteista. Kun se ei ollut saanut riittäväksi katsomaansa selvitystä pyytämistään käytettyä työmenetelmää ja hinnoitteluperusteita koskevista seikoista, se oli hylännyt tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

KHO totesi, että hankintayksikön harkintavaltaan kuuluu se, minkälaista hankintamenettelyä se käyttää kansallisen hankinnan kilpailuttamisessa, kunhan käytettävä menettely kuvataan hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksiköllä on kansallisissa hankinnoissa oikeus turvata oma sopimusoikeudellinen ja taloudellinen asemansa sen varalta, että tarjoajat tarjoavat urakkatyötä hinnalla, jolla hankintaa ei voida toteuttaa hankinta-asiakirjoissa kuvatun mukaisesti tai jonka johdosta hankinnan toteuttamisessa syntyy taloudellisia riskejä. Näin hankintayksiköllä oli oikeus soveltaa EU-hankintoja koskevan hankintalain 96 §:n mukaista poikkeuksellisen alhaista tarjoushintaa koskevaa menettelyä hankinnassaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että kun tarjoaja ei ollut toimittanut hankintayksikön siltä pyytämiä selvityksiä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteiden arvioimiseksi, hankintayksikkö oli voinut harkintavaltansa puitteissa hylätä yhtiön tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

KHO:n päätös

Kuntien yhteistoimintasopimus mahdollisti hankinnan toteuttamisen ilman kilpailutusta

Asiassa oli kysymys siitä, oliko B:n kaupungin tullut kilpailuttaa yksin omistamaltaan A Oy:ltä hankkimansa vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelut oli hankittu paitsi B:n kaupungin myös C:n kaupungin ja D:n kunnan tarpeisiin. Kuljetuspalveluiden järjestäminen perustui kuntien väliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevaan yhteistoimintasopimukseen. Sopimuksessa B:n kaupungille oli vastuukuntana siirretty palveluiden järjestämisvastuu. Valtaosa A Oy:n liikevaihdosta kertyi joukkoliikenteen järjestämistä koskevan B:n, C:n, E:n ja F:n kaupunkien sekä G:n kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen perusteella.

Korkein oikeus katsoi, että yhteistoimintasopimuksessa oli kyse Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta toimivallan siirrosta, joka jäi julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle.

KHO:n päätös

 

Podcastit

Alla muutama podcasteistani - kaikki podcastit löydät osoitteesta

https://soundcloud.com/oikon_oy

Löydät podcastit myös Spotifystä nimellä "Oikeus ja kohtuus".

Ääniongelmieni takia podcastit ovat nyt tauolla, mutta lähiaikoina julkaisen näillä sivuilla blogiosion!