Uutiset ja
podcastit

Tervetuloa lukemaan uusimpia uutisia

ja kuulemaan pohdintaa oikeuden maailmasta.

Tilaa uutiskirje, niin pysyt ajantasalla viimeisimmistä uutisista ja ennakkotapauksista ja saat linkin uusiin podcasteihin!

Tietosuojaseloste-sivulta voit lukea siitä miten Oikon Oy käsittelee dataasi.

Uutiset

Uutissivuilta löydät uusimmat kuntien ja seurakuntien hallintoa ja mm. hankintajuridiikkaa koskevia päivitykset.

Kunnan päätös lainan myöntämisestä tietoverkko-osuuskunnalle kumoutui KHO:ssa

Valtuusto päätti myöntää tietoverkko-osuuskunnalle 1 488 884,76 euron suuruisen lainan ja hyväksyä sitä koskevan velkakirjan. Osuuskunnan taloudellinen tila oli erittäin heikko. Osuuskunnan oma pääoma oli menetetty ja sen omaisuus koostui käytännössä rakennetusta valokuituverkosta, joka oli vaikeasti realisoitavissa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kunnan osuuskunnalle myöntämään lainaan sisältyi kuntalain 129 §:n 1 momentissa tarkoitettu merkittävä taloudellinen riski, kun otettiin huomioon kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen taseen loppusumma noin 13,8 miljoonaa euroa. Asiaa ei ollut arvioitava toisin sillä kunnan esittämällä perusteella, että kunnan taseessa olisi riittävä ylijäämä taloudellisen riskin kattamiseksi tai että kunnan riskit olisivat lainajärjestelyllä pienemmät kuin jos osuuskunnan annettaisiin joutua konkurssiin tai velkajärjestelyyn. Päätös lainan myöntämisestä kumottiin.

KHO:n päätös 2020:50

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi korruptiontorjuntaoppaan

TEM:n sivujen mukaan oppaalla halutaan lisätä sekä kotimaan että ulkomaiden markkinoilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten tietämystä korruption lukuisista riskeistä ja korruption seurauksista. Opas antaa yrityksille käytännön työkaluja korruption torjumiseen. Oppaasta löytyy konkreettisia esimerkkejä ja tapoja, joilla yritykset voivat ottaa käyttöön omat toimintasääntönsä korruption torjumiseksi

Korruptiontorjuntaopas

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien esteellisyys

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa hallintosääntöä siten, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja voivat hoitaa tehtäviään osa-aikaisesti, kummankin työajan ollessa enintään 50 prosenttia täydestä säännöllisestä toimistotyöajasta. Työajan ollessa 50 prosenttia täydestä säännöllisestä toimistotyöajasta puheenjohtajien palkkio oli 3 400 euroa kuukaudessa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kaupunginvaltuuston em. päätös koski valtuutettu C:tä ja valtuutettu D:tä kuntalain 97 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti. He olivat siten olleet esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn valtuuston kokouksessa. Kaupunginvaltuuston päätös oli C:n ja D:n esteellisyyden vuoksi syntynyt kuntalain 135 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen (jolla valitus asiassa oli hylätty)  ja valtuuston päätökset tältä osin.

KHO:n päätös

Kuntien verotulojen viivästyminen korvataan

Eduskunta päätti, että kunnille korvataan koronatilanteesta aiheutuva verotulojen viivästyminen täysimääräisenä tänä vuonna.

Kuntien verotulojen arvioidaan vähentyvän väliaikaisesti yhteensä 547 miljoonalla eurolla. Summasta kunnallisveroa on 422 miljoonaa euroa, yhteisöveroa 45 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 80 miljoonaa euroa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia muutetaan siten, että korvaus maksettaisiin määräaikaisena korvauksena samassa suhteessa, kuin kunnille jaetaan vuonna 2020 kunnallisveroja, yhteisöveroa ja kiinteistöveroa. Lisäksi kunnat saavat verojen maksujärjestelyihin liittyvän viivästyskoron, joka tilitetään kunnille verolainsäädännön mukaisesti.

Koska kunnat saavat verotulot ja viivästyskorot verohallinnon kautta myöhemmin, vastaavat summat vähennetään vuoden 2021 valtionavusta.

Suomen säädöskokoelma 293/2020

Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista

Apulaisoikeusasiamies teki oma-alotteisesti selvityksen kuntien vanhusten hoivaa ja hoitoa koskevista toimintakäytännöistä. Näissä havaittiin edelleen vakavia puutteita. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää, miten kunnat voisivat ennaltaehkäisevästi varmistaa sen, ettei yksittäinen muistisairas vanhus joudu kaltoin kohdelluksi. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten kunnat voivat toimia, jos vakavia epäkohtia on jo ilmennyt.

Selvityksen mukaan kuntien suorittama valvonta on ollut puutteellista. Kunnissa ei ollut noudatettu lakisääteistä velvoitetta, jonka mukaan laitoksessa tai palveluasumisyksikössä olevalle muistisairaalle vanhukselle tulee nimetä omatyöntekijäksi kunnan viranhaltijana toimiva ammattihenkilö (4944/2019).

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kuntien toiminnan merkitys korostuu poikkeusolojen aikana, jolloin omaisten ja läheisten on tavanomaista vaikeampi havainnoida muistisairaan vanhuksen saamaa hoivaa ja hoitoa. Apulaisoikeusasiamies on antanut edellä olevan lisäksi kannanottoja useista koronaepidemiaan liittyvistä vanhustenhoidon kysymyksistä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote

Palkkasäännöstely vai pakkosovinto kunta-alan neuvottelusolmuun?

Oikeustieteen tohtori Seppo Koskinen pohtii Edilexin uutisessa sitä, missä tilanteessa valtioneuvosto voi puuttua palkankorotusten enimmäismäärään. Palkkasäännöstely on perustuslain säännösten mukaan mahdollista ja siihen on historian aikana myös turvauduttu. Sen sijaan pakkosovintoa Suomen lainsäädäntö ei tunne eikä valmiuslaki anna oikeutta sellaista määrätä.

Edilexin uutiseen

Työryhmä valmistelemaan korruption vastaista strategiaa

Oikeusministeriö asetti 24.4.2020 työryhmän valmistelemaan korruptionvastaista strategiaa ja toimenpideohjelmaa sen toteuttamiseksi. Oikeusministeriö toteaa, että työryhmän asettamisella halutaan tehostaa korruption torjuntaa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuuksia.

Vuosille 2020–2023 laadittavan strategian tavoitteena on vahvistaa korruption torjuntaa ja ennaltaehkäisyä sekä parantaa viranomaisten yhteistyötä. Tarkoituksena on myös edistää korruption tunnistamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Lisäksi korruption torjuntaan liittyvän lainsäädännön toimivuutta selvitetään ja kehitetään sekä helpotetaan kansallisen korruptiotilannekuvan laatimista.

Oikeusministeriön tiedote

Hankintapäätös kumottiin epäselvän tarjouspyynnön takia

Kunta oli kilpailuttanut avoimella menettelyllä maankäytön infrahankkeiden rakennuttajakonsulttipalvelut puitejärjestelynä ajalle 15.4.2019–14.4.2021 ja kahden vuoden optiokaudelle. Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste oli ollut paras hinta-laatusuhde. Hinnan painoarvo oli  40 prosenttia ja laadun painoarvo 60 prosenttia. Laadullinen vertailuperuste oli “Toimintakuvaus”, johon sisältiyvät “tarjoajan toimintatavan vastaavuus hankintayksikön tarpeeseen ja tarjouspyynnön tavoitteisiin”, “laadunvarmistuksen toteuttaminen” ja “työturvallisuuskoordinoinnin toteuttaminen”.

Markkinaoikeus katsoi, että toimintakuvausta koskeva vertailuperuste ja sen arvioinnissa huomioon otettaviksi ilmoitetut perusteet olivat niin avoimet ja yleisluontoiset, että tarjoajat eivät voineet tarjouspyynnön perusteella riittävällä tavalla ennakoida, millä nimenomaisilla seikoilla tulee olemaan merkitystä tarjousten laadun vertailussa. Kyseinen vertailuperuste on antanut hankintayksikölle rajoittamattoman vapauden tarjousten laadun vertailun toteuttamisessa. Hankintapäätös kumottiin.

Markkinaoikeuden ratkaisu 173/20

Kirkkolain kokonaisuudistus uuteen valmisteluun

Eduskunnan hallintovaliokunta keskeytti 1.4.2020 kirkkolain kokonaisuudistuksen valmistelun eduskunnassa. Hallintovaliokunta odottaa kirkolta kokonaan uutta kirkkolain kokonaisvalmistelua.

Eduskunnan hallintovaliokunta katsoo, että uuden kirkkolakiehdotuksen tulee täyttää perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 4/2020 vp) tekemät huomautukset. Ehdotus saa sisältää vain perustuslain 76 §:n mukaisesti kirkkolain alaan kuuvia säännöksiä. Tästä syystä osa säännöksistä on siirrettävä kirkkojärjestykseen ja osa muuhun mahdolliseen kirkolliseen lainsäädäntöön. Lisäksi on tarkasteltava, mikä osa yleisestä lainsäädännöstä koskee myös kirkkoa. Valiokunnan näkemyksen mukaan kirkkolakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä siihen jatkossa tehtävien muutosten käsittelyä on syytä helpottaa.

Eduskunnan hallintovaliokunnan käsittely

Kirkon tiedote

Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä koskeva KHO:n päätös

KHO totesi, että luottamushenkilöiden hyllyttämistä koskeva valtiovarainministeriön päätös oli sen tekohetkellä ollut lainmukainen. Hallinto-oikeuden ei olisi tullut kumota valtiovarainministeriön päätöstä. Hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen käräjäoikeus oli tuomiollaan hylännyt kyseiset virkarikossyytteet kaikilta osin. Muutoksenhaun johdosta käräjäoikeuden tuomio ei kuitenkaan ollut tullut lainvoimaiseksi.

KHO:n mukaan luottamustoimesta pidättämisen perusteiden täyttymistä oli seurattava ja tarvittaessa olosuhteiden muututtua päätettävä toimenpiteen lopettamisesta. Käräjäoikeuden päätöksen perusteella luottamushenkilöiden toiminnan lainvastaisuutta ei voitu pitää selvänä. Muutoksenhaun johdosta vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin kestoa ei voitu täsmällisesti arvioida. Olosuhteet olivat käräjäoikeuden tuomion johdosta muuttuneet. Muuttuneissa olosuhteissa hyllyttämisen jatkaminen koko oikeudenkäynnin ajan voisi muodostua suhteellisuusperiaatteen valossa kunnallisen itsehallinnon suojan ja luottamushenkilöiden aseman kannalta kohtuuttomaksi.

Otettuaan erityisesti huomioon kunnallisen itsehallinnon perustuslain suojan sekä tästä johtuvan tarpeen tulkita valtiovarainministeriön toimivaltaa supistavasti, korkein hallinto-oikeus katsoi, että muuttuneissa olosuhteissa luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan ei ollut tässä vaiheessa perusteita pitää kuntalain 109 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla välttämättömänä. Valtiovarainministeriön päätöksen voimassaolo määrättiin lakkaamaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien.

KHO:n päätös 2020:44

Podcastit

Voit seurata podcasteja tilaamalla ne osoitteesta

https://soundcloud.com/oikon_oy

Löydät podcastit myös Spotifystä nimellä "Oikeus ja kohtuus".

Ääniongelmieni takia podcastit ovat nyt tauolla, mutta lähiaikoina julkaisen näillä sivuilla blogiosion!

Voiko hallinto olla hyvää, jos minun asiani ei menesty?