Lisäaikaa kunnan alijäämän kattamiselle

1.12.2020 tuli voimaan kuntalain muutos, jonka mukaan kunnan ja kuntayhtymän on mahdollista hakea alijäämän kattamiskauteen pidennystä koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Pidennystä voi hakea, jos kunta tai kuntayhtymä ei pysty koronaepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää säädetyssä neljässä vuodessa. Valtiovarainministeriö voi myöntää hakemuksesta kaksi vuotta lisäaikaa alijäämän kattamiselle. Kuntalain…

Lue lisää

Kunnilta vihreätä valoa esitykselle alijäämän kattamiskauden määräaikaisesta pidentämisestä

Esitys kuntalain väliaikaiseksi muutokseksi oli lausuntokierroksella kunnissa, ministeriöissä ja kuntayhtymissä. Esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä nykyisen 4 vuoden sijasta 6 vuoteen, jos kunta ei covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymään. Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat muutosta. Väliaikaisen kuntalain…

Lue lisää