Jätteiden erilliskeräys ja kierrätys vauhdittuu

Valtioneuvosto hyväksyi 25.3.2021 hallituksen esityksen jätelain ja siihen liittyvien eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Lakimuutoksella edistetään kiertotaloutta antamalla kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Yksi keskeinen muutos olisi, että kuntien on järjestettävä keskitetysti erilliskerättävien jätteiden kuljetus. Tavoitteena on, että vuonna 2025 Suomessa kierrätetään 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65…

Lue lisää

Jätesäädöspaketin sisällöstä sopu

Hallitus on päässyt sopimukseen niin sanotun jätesäädöspaketin sisällöstä. Tavoitteena on saada hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 alkupuolella. Jätelakiin esitetään kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja: pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen…

Lue lisää

Jätteenkuljetuksen kuuma peruna

Kuntaliiton ja Ylen tekemässä kyselyssä viranomaiset toivat esiin ne haasteet, joita kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmä ja kaksoisjärjestelmä aiheuttavat viranomaistyölle ja jätehuollon kehittämiselle. Jätelain mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Muutoin kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Kyselyn mukaan kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen koettiin paikoitellen…

Lue lisää

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua (TSV-palvelua) koskevaan lakimuutokseen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jätelain 33 §:n muuttamisesta 21.8.2020 mennessä. Tarkoituksena on sujuvoittaa julkisten hankkijoiden työtä jätelaissa säädetyn siirtymäajan päättyessä vuoden 2021 alussa. Markkinaehtoisen jätehuoltopalvelun saatavuutta ei esityksen mukaan tarvitsisi selvittää digitaaliseen markkinapaikkaan Materiaalitoriin tehtävän tarjouspyynnön avulla. Tilanne voitaisiin selvittää nykyiseen tapaan julkaisemalla hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Mikä on TSV-palvelu? Se tarkoittaa, että kunta on…

Lue lisää

Jätelakiin ehdotetaan muutoksia

Jätelakiin ehdotetaan huomattavia täsmennyksiä jätekuljetusurakoiden kilpailutussäännöksiin. Ehdotusten tarkoituksena on turvata pk-yritysten mahdollisuuksia menestyä urakkakilpailutuksissa. Ympäristöministeriön esitysluonnos julkaistiin 28.4.2020.  Siinä ehdotetaan kunnan jätekuljetusurakoiden kilpailuttamista koskevaa sääntelyä tarkennettavaksi selvästi nykyisestä. Tarkennusten tarkoituksena on taata erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet saada kuljetusurakoita. Tämä koskee tilanteita, joissa ns. kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus lakkautetaan kiinteiden yhdyskuntajätteiden osalta ja siirrytään…

Lue lisää