Ehdollinen hankintapäätös todettiin hankintalain vastaiseksi

Hankintapäätöksessä oli asetettu hankintasopimuksen ehdoksi se, että voittaneen tarjoajan ja kolmannen tarjoajan välinen patenttikiista ratkeaa voittaneen tarjoajan eduksi. Hankintayksikkö oli päättänyt käyttää kolmannen tarjoajan tuotetta, kunnes patenttikiistaan saadaan lainvoimainen ratkaisu. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut ilmoitettu mahdollisuudesta tehdä hankintapäätös ehdollisena hankintapäätöksessä todetuin tavoin. Voittanut tarjoaja oli sitoutunut noudattamaan JYSE 2014 Tavarat -ehtoja. Sopimusehdoilla oli vähennetty tarjottujen tuotteiden…

Lue lisää

Hankintayksiköiden harmina erityisesti huonomaineiset tarjouksentekijät

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhdessä eräiden muiden tutkimuslaitosten kanssa tekemässä tutkimuksessa selvitettiin hankintayksiköiden kokemuksia ja näkemyksiä mm. siitä, millainen on julkisia hankintoja tekevien viranomaisten mielestä onnistunut hankinnan lopputulos. Tärkeimmäksi tekijäksi osoittautui se, että hankkijat haluavat välttää tilanteita, joissa hankinnan voittaa tarjoaja, josta hankkijalla on aiempia huonoja kokemuksia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että hankintaviranomaisten mielestä liian jäykkä…

Lue lisää

Hankinnan kokonaisarvon laskeminen

Valitus ei koskenut sitä, onko kyse kansallisesta vai EU-hankinnasta, mutta markkinaoikeus tutki asian viran puolesta. Kunta oli kilpailuttanut kansallisena hankintana tiettyjen alueiden talvikunnossapidon siten, että palveluhankinta oli jaettu neljään urakka-alueeseen. Kaikista urakka-alueista oli julkaistu yhteinen kansallinen hankintailmoitus, ja tarjouspyyntöasiakirjat olivat osittain yhteiset kaikille urakka-alueille. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikön kilpailuttama palveluhankinta neljälle eri urakka-alueelle oli muodostanut…

Lue lisää

Tarkastuksissa havaitut puutteet oikeuttivat hoivapalveluiden tarjoajan poissulkemiseen

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli voinut hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla sulkea tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Valittajan hoivakotiin tehdyillä tarkastuskäynneillä ilmenneet havainnot heikensivät hankintayksikön luottamusta valittajaan. Näin se saattoi arvioida em. lainkohdan tarkoittamien poissulkemisen edellytysten täyttyvän.  Kun otettiin huomioon tarkastuksissa havaitut puutteet ja hankintayksikön korostunut tarve luotettavalle palveluntarjoajalle, poissulkemista ei voitu pitää suhteellisuusperiaatteen…

Lue lisää

Hankintayksiköllä oli oikeus kansallisessa hankinnassa hylätä poikkeuksellisen alhainen tarjous

Hankintayksikkö oli kansallisessa hankinnassa pyytänyt tarjoajalta selvitystä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteista. Kun se ei ollut saanut riittäväksi katsomaansa selvitystä pyytämistään käytettyä työmenetelmää ja hinnoitteluperusteita koskevista seikoista, se oli hylännyt tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. KHO totesi, että hankintayksikön harkintavaltaan kuuluu se, minkälaista hankintamenettelyä se käyttää kansallisen hankinnan kilpailuttamisessa, kunhan käytettävä menettely kuvataan hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksiköllä…

Lue lisää

Kuntien yhteistoimintasopimus mahdollisti hankinnan toteuttamisen ilman kilpailutusta

Asiassa oli kysymys siitä, oliko B:n kaupungin tullut kilpailuttaa yksin omistamaltaan A Oy:ltä hankkimansa vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelut oli hankittu paitsi B:n kaupungin myös C:n kaupungin ja D:n kunnan tarpeisiin. Kuljetuspalveluiden järjestäminen perustui kuntien väliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevaan yhteistoimintasopimukseen. Sopimuksessa B:n kaupungille oli vastuukuntana siirretty palveluiden järjestämisvastuu. Valtaosa A Oy:n liikevaihdosta…

Lue lisää

Perusopetusta tarjoavaa yhdistystä ei pidetty hankintayksikkönä

Yhdistyksen toiminta perustui perustunut perusopetuslaissa tarkoitettuun valtioneuvostolta saatuun lupaan tarjota erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvaa opetusta. Yhdistyksen esi- ja perusopetuksen tuloista pääosa on muodostunut oppilaskohtaisista kotikuntakorvauksista. Niiden kokonaisarvo muodosti noin 59 prosenttia yhdistyksen vuoden 2019 tuloista. Yhdistyksen varhaiskasvatustoiminnan rahoitus perustui pääosin Oulun kaupungin myöntämiin palveluseteleihin, joiden tuotto oli vuonna 2019 noin 30 prosenttia yhdistyksen tuloista. Yhdistyksen…

Lue lisää

Sopimusrikkomus ja luottamuksen menettäminen peruste sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta

Hankintayksikkö oli sulkenut valittajan tarjouskilpailusta. Oikeusohjeina oli sovellettu hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 ja 3 kohtaa sekä todettu, että poissulkeminen perustuu ensisijaisesti ensiksi mainittuun ja toissijaisesti jälkimmäiseen lainkohtaan. Aiempi hankintayksikön ja tarjoajan välinen hankintasopimus oli purettu, syynä tarjoajan olennaiset sopimusrikkomukset. Markkinaoikeus viittasi päätöksessään hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 ja 9 kohdan esitöihin (HE…

Lue lisää

Markkinaoikeus määräsi kunnalle 20.000 euron seuraamusmaksun

Kunta oli markkinaoikeuteen toimitetusta valituksesta huolimatta pannut täytäntöön EU-kynnysarvon ylittävää hankintaa koskevan hankintapäätöksen, vaikka päätöksestä oli valitettu markkinaoikeuteen ja markkinaoikeus oli päätöksellään 30.8.2019 hylännyt hankintayksikön pyynnön täytäntöönpanon sallimisesta. Hankintaa koskeva sopimus oli allekirjoitettu 16.9.2019. Hankinnan arvonlisäveroton arvo oli hankintasopimuksen mukaan 232.400 euroa. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja määräsi…

Lue lisää

Puolangan kunnalle esitetään 120000 euron seuraamusmaksua laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) teki 31.8.2020 markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi Puolangan kunnalle laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Puolangan kunta teki vuoden 2020 alussa kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen kunnan sote-palveluiden tuottamisesta ilman hankintalain mukaisen kilpailutuksen järjestämistä. Seuraamusmaksun lisäksi KKV esittää, että markkinaoikeus lyhentää Puolangan kunnan Terveystalo Kuntaturva Oy:n kanssa solmiman hankintasopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua…

Lue lisää