Kuntaliitolta julkaisu hankintapäätöksen jälkeisestä dialogista

Kuntaliiton hankintayksikön toimittamassa julkaisussa pohditaan hankintapäätöksen jälkeisen dialogin hyötyjä hankintayksikölle ja tarjoajille. Hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeisen dialogin avulla kommunikoida tarjoajille hankintapäätöksen perusteluja. Hankintayksiköiden kokemusten mukaan onnistuneen dialogin avulla voidaan pienentää markki-naoikeusvalituksen riskiä. Joissain tapauksissa tarjoajat ovat hankintayksiköiden kokemusten mukaan myös luopuneet valituksesta. Muutoinkin dialogin käyminen edistää hankintaprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä toimii joissain tilanteissa myös…

Lue lisää

Mahdollisuus tarjouksen täsmentämiseen rikkoi tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusta

Kyse oli kaupungin talvikunnossapidon kilpailutuksesta. Hankintayksikkö oli tarjousten jättämisajan jälkeen antanut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan alihankkijoiden ja kaluston osalta. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli sallinut voittaneen tarjoajan muuttaa tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen. Hankintayksikön menettely oli käytännössä johtanut siihen, että yksi tarjoaja oli saanut muita tarjoajia pidemmän tarjousajan. Näin toimiessaan hankintayksikön ei ollut…

Lue lisää

Innovatiivisuutta, osallisuutta ja arvojen toteutumista koskevat kriteerit hankinnan vertailussa

Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteeksi paras hinta-laatusuhde siten, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laadun vertailuperusteiksi oli ilmoitettu ”Palvelukonseptin videointi” 40 % ja ”Avokysymys” 10 % painoarvolla.  Tarjoukseen tuli liittää videotallenne, jossa esiteltiin tarjoajan palvelukotiin suunnittelema palvelukonsepti. Palvelukonseptin tulee pitää sisällään seuraavat…

Lue lisää

Jätelakiin ehdotetaan muutoksia

Jätelakiin ehdotetaan huomattavia täsmennyksiä jätekuljetusurakoiden kilpailutussäännöksiin. Ehdotusten tarkoituksena on turvata pk-yritysten mahdollisuuksia menestyä urakkakilpailutuksissa. Ympäristöministeriön esitysluonnos julkaistiin 28.4.2020.  Siinä ehdotetaan kunnan jätekuljetusurakoiden kilpailuttamista koskevaa sääntelyä tarkennettavaksi selvästi nykyisestä. Tarkennusten tarkoituksena on taata erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet saada kuljetusurakoita. Tämä koskee tilanteita, joissa ns. kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus lakkautetaan kiinteiden yhdyskuntajätteiden osalta ja siirrytään…

Lue lisää

Liian korkea liikevaihtovaatimus johti seuraamusmaksuun

Hankintayksikkö oli kilpailuttanut EU-hankintana ambulanssien tavarahankinnat vuodelle 2019 sekä optiovuosille 2020 ja 2021. Hankintailmoituksessa tarjoajan vuotuisen liikevaihdon määränä oli edellytetty edellisen kolmen vuoden aikana keskimäärin vähintään 8.400.000 euroa. Muutoksenhakijan mukaan liikevaihtoraja oli asetettu nelinkertaiseksi suhteessa hankinnan kokonaisarvoon. Markkinaoikeus totesi, että liikevaihtoa koskeva vähimmäisvaatimus oli liittynyt tarjoajien taloudellisiin edellytyksiin toteuttaa hankinnan kohteena oleva hankinta. Neljä kertaa…

Lue lisää

Virheellinen ilmoitusmenettely johti hankintapäätöksen kumoamiseen

Hankintayksikkö oli julkaissut ateriakuljetuspalveluiden hankinnasta palveluja koskevan EU-hankintailmoituksen. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehty hankintalain 59 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vakiolomakkeita käyttäen. Hankintalain 59 §:n 1 momentin mukaan lain 58 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskevat ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeita käyttäen. Ilmoituksissa on oltava hankintalain 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun hankintadirektiivin…

Lue lisää

Hankintapäätös kumottiin epäselvän tarjouspyynnön takia

Kunta oli kilpailuttanut avoimella menettelyllä maankäytön infrahankkeiden rakennuttajakonsulttipalvelut puitejärjestelynä ajalle 15.4.2019–14.4.2021 ja kahden vuoden optiokaudelle. Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste oli ollut paras hinta-laatusuhde. Hinnan painoarvo oli  40 prosenttia ja laadun painoarvo 60 prosenttia. Laadullinen vertailuperuste oli ”Toimintakuvaus”, johon sisältiyvät ”tarjoajan toimintatavan vastaavuus hankintayksikön tarpeeseen ja tarjouspyynnön tavoitteisiin”, ”laadunvarmistuksen toteuttaminen” ja ”työturvallisuuskoordinoinnin toteuttaminen”. Markkinaoikeus…

Lue lisää

Hankinnan laatupisteet perustuivat referenssiasiakkaille lähetettyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn

Hankintayksikkö oli lähettänyt referenssikohteiden yhteyshenkilöille asiakastyytyväisyyskyselyn. Merkittävä osa laatuvertailun pisteistä perustui kyselyn tuloksiin. Kyselyn tulosten perusteella referenssikohteiden yhteyshenkilöt eivät kuitenkaan olleet saaneet tai havainneet asiakastyytyväisyyskyselyä taikka yhteyshenkilöt eivät ole antaneet heiltä pyydettyä arvostelua. Tarjoja oli tämän seurauksena jäänyt ilman tarjousvertailussa käytettäviä arvostelupisteitä. Näin vertailuperusteella ei ollut tosiasiallisesti arvioitu referenssikohteiden asiakastyytyväisyyttä ja hankittavan palvelun laatua vaan…

Lue lisää

Markkinaoikeuden päätös tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuudesta, EU-hankinta

Markkinaoikeus totesi, että tarjouspyyntöasiakirjat olivat referenssivaatimusten ilmoittamisen osalta siinä määrin tulkinnanvaraiset, etteivät ne ole olleet omiaan turvaamaan sitä, että tarjoajat tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella olisivat kyenneet antamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tätä tuki myös se, että valittaja, jonka tarjous oli hylätty sekä  tarjouskilpailun voittanut kuultava olivat esittäneet tältä osin keskenään olennaisesti erilaisia referenssikohteita. Hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia…

Lue lisää

Julkisten hankintojen nykytila ja kehittämiskohteet

Julkisten hankintojen ammattilaiset ovat laatineet kattavan tilannekuvan julkisten hankintojen nykytilasta ja kehittämiskohteista. Osana kansallisen hankintastrategian valmistelua ja verkostomaisen yhteistyön puitteissa hankintojen ammattilaiset ovat kartoittaneet Suomen julkisten hankintojen nykytilaa, työstäneet keskeisiä kehittämiskohteita ja laatineet toimenpide-ehdotuksia, jotka nyt julkaistaan kattavana tilannekuvana. Suomen julkisten hankintojen tilannekuva

Lue lisää