Julkisuuslakia uudistetaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka ryhtyy ajantasaistamaan julkisuuslakia. Työryhmän tehtävänä on julkisuuslain sääntelyn selkeyttäminen ja ajantasaistaminen. Tavoitteena on se, että julkisuusperiaatteen toteutuminen voidaan varmistaa myös jatkossa. Lisäksi selvitetään, tulisiko julkisuuslain soveltamisalaa laajentaa julkista hallintotehtävää hoitaviin sekä kokonaan julkisyhteisön tai julkisyhteisöjen omistuksessa oleviin yhteisöihin ja muihin kuntakonserneihin kuuluviin yhteisöihin sekä näihin asemansa ja rahoituksensa puolesta rinnastuviin…

Lue lisää

Asiakirjapyyntöihin ja tiedusteluihin on vastattava viipymättä

Kantelun johdosta apulaisoikeuskansleri huomautti, että tiedusteluihin vastaamiseen ja  asiakirjapyynnön  käsittelyyn näytti kaupungissa x  liittyvän vakavia puutteita. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen ja totesi, että viranomaisen on vastattava tiedusteluihin ilman aiheetonta viivytystä asian edellyttämällä tavalla. Oikeuskanslerin päätös 26.1.2021

Lue lisää

Luottamushenkilön toiminta sosiaalisessa mediassa

Kuntalehden lakiklinikka pohtii luottamushenkilön toimintaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kautta hallinnon läpinäkyvyyttä voidaan parantaa. Sosiaalisessa mediassa tulee kuitenkin huomioida niin kunnan omat viestintäohjeet, salassapitosäännökset kuin yleinen julkaisutoimintaa koskeva lainsäädäntökin. Kuntalehden artikkeli

Lue lisää