Vuoden 2021 kevätkokousten myöhentämisestä esitys

Hallitus esittää uutta väliaikaista lakia, jolla osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan myöhentää pidettäväksi syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi esitetään jatkoa väliaikaisille poikkeuksille, joilla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksin ja käyttämällä valtuutettua. Näin halutaan varmistaa, että kokoukset voidaan järjestää turvallisesti koronaepidemiasta huolimatta. Hallituksen esityksen mukaan yhteisöt voisivat lykätä kokouksensa pidettäväksi syyskuun 2021…

Lue lisää

Kuntavaalien järjestelyt jatkuvat

Oikeusministeriö antoi eduskunnalle 12.3. hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään. Nykyisen lain mukaan keskusvaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun viimeistään 18.3. Jos lakiehdotus tulee voimaan tehdyt viranomaistoimet kuitenkin mitätöityvät. Tällöin ehdokasasettelua jatketaan 4.5. asti ja ehdokasasettelu vahvistetaan toukokuussa.  Tehdyt ehdokashakemukset pysyvät voimassa myös uuden lain voimaantullessa, elleivät vaaliasiamiehet tee niihin muutoksia. Oikeusministeriön tiedote

Lue lisää

Valtiontukisääntöjen tilapäiset joustot jatkuvat 2021 loppuun

Euroopan komissio päätti 28.1.2021 pidentää tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti. Lisäksi komissio tiedotti, että sääntöjen yrityskohtaiset enimmäismäärät tuelle nousevat. Esimerkiksi 800 000 euron enimmäismäärä nousee 1,8 miljoonaan euroon. Suomessa muutokset helpottavat mahdollisten uusien koronatukien käyttöönottoa. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  

Lue lisää

Päätös vierailukiellosta vammaisten asumispalveluyksikköön oli lainvastainen

Kunnan vammaispalvelupäällikkö oli tartuntatautilain 17 §:n nojalla asettanut vammaispalvelujen asumisyksiköitä koskevan vierailukiellon. Päätöksessä oli viitattu muun ohella sosiaali- ja terveysministeriön koronavirustartuntojen torjumiseksi antamiin ohjeisiin. KHO katsoi, että vierailukiellon antaminen merkitsi pitkälle menevää puuttumista asumisyksikön asukkaiden yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan. Tartuntatautilain 17 §:ssä ei ollut säädetty toimivallasta ryhtyä toimenpiteisiin, joilla rajoitettiin perusoikeuksia. Vammaisten asumisyksikköä koskevaa vierailukieltoa…

Lue lisää

Mitä jäi vuodesta 2020 käteen?

Korona tuntuu päättyvänä vuonna peittäneen alleen lähes kaiken muun, mutta ei kulunut vuosi ole pelkkää koronaakaan ollut. Toisaalta koronan myötä moni asia on saanut hyvällä tavalla tuulta alleen.   Lainsäädäntöuudistukset ovat edenneet, niistä tietysti tärkeimpänä SOTE-uudistus. Sitä koskeva hallituksen esitys lähetettiin eduskunnan täysistunnon myllystä 14.12.2020 erinäisiin valiokuntiin lausuntokierrokselle. Tätä sotesopaksikin nimettyä palvelurakenteen uudistusta on viritetty…

Lue lisää

Etätyösuositus jatkuu

Valtakunnallinen etätyösuosituksen voimassaolo jatkuu valtioneuvoston 23.10.2020 tekemän päätöksen perusteella toistaiseksi. Perusteita voimassaolon jatkamiseksi tarkastellaan uudelleen 30.6.2021 mennessä. VM:n tiedote

Lue lisää

STM julkaisi toimintasuunnitelman koronasuositusten ja -rajoitusten toteuttamiseen

STM julkaisi toimintasuunnitelman.  hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Toimintasuunnitelma ohjaa suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaista käyttöä. Toimintasuunnitelman tavoite on hybridistrategian mukaisesti estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Toimintasuunnitelma sisältää mm. kunkin suositus- ja rajoitustoimenpiteen osalta sen säädöspohjan, toimivaltaisen viranomaisen ja alueellisen toteutettavuuden. Toimintasuunnitelma

Lue lisää

Yksinyrittäjille mahdollisuus hakea kunnilta koronatukea

Kunnat voivat nyt hakea valtiolta rahoitusta, joka on tarkoitettu yksinyrittäjien tukemiseen koronavirustilanteessa. Tukihaku yksinyrittäjille on tarkoitus avata mahdollisimman pian. Kukin kunta tiedottaa hausta alueensa yrittäjille. Hakuaika jatkuu 30.9.2020 saakka. Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu valtioneuvoston 8.4.2020 hyväksymään asetukseen. Asetuksessa säädetään yksinyrittäjän valtionavustuksen käyttötarkoituksesta ja käyttöehdoista. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto antavat kunnille tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä.…

Lue lisää

Kuntaliitolta ja yrittäjiltä yhteiset suositukset korkonakriisin ajaksi

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat julkistaneet yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi. Suositusten tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen. Suositukset käsittelevät erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita, julkisten hankintojen toteuttamista, joustomahdollisuuksia vuokrasaatavissa sekä yrittäjien ja kuntajohdon vuoropuhelun käynnistämistä. Kuntaliiton tiedote

Lue lisää