Hallinto-oikeus otti kantaa turvalliseen opiskeluympäristöön

X:n kunta ei ollut kyennyt takaamaan A:lle turvallista opiskeluympäristöä hänen lähikoulukseen osoitetulla X:n kunnan koululla. Väistötiloissa järjestetty opetus ei ollut kaikilta osin täyttänyt perusopetuslaissa säädettyjä edellytyksiä. Näin huoltajilla oli ollut perusteltu ja pakottava syy ilmoittaa hänet muun kuin lähikoulun oppilaaksi. X:n kunnan olisi näissä oloissa tullut järjestää A:lle perusopetuslain 32 §:n 1 momentin perusteella maksuton…

Lue lisää

Kuntalehden lakiklinikka pohtii oikeutta koulumatkaetuun

Perusopetuslain mukaan koulumatkaetuun on oikeutettu esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilas. Edellytyksenä on, etttä koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä tai koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuntalehden lakiklinikalla lakimies Minna Antila pohtii lainkohdan tulkintaa sekä yhdenvertaisuuslain toteutumista etuutta sovellettaessa. Kuntalehden juttu

Lue lisää

Mikä on riittävä avustus perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaiseen maksuttomaan kuljetukseen?

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa arvioitiin perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaista avustusta. Avustus maksetaan maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona oppilaan kuljettamisen tai saattamisen kustannusten korvaamiseksi. Kyse oli siitä, onko avustus riittävä, kun huoltajalle maksetaan avustus vain niistä kodin ja esiopetuspaikan välisistä yhdensuuntaisista matkoista, jolloin oppilas on kyydissä. Kustannusta ei maksettu niistä matkoista, jolloin huoltaja aamulla palaa kotiin esiopetuspaikasta…

Lue lisää

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu koulumatkakuljetusten kustannuksista

Oppilaalle oli lääkärinlausuntojen perusteella muutosta huolimatta annettu oikeus käydä koulun kaikki luokka-asteet siinä ala-asteen koulussa, jossa hän oli aloittanut koulunkäyntinsä. Perusopetuslain 32 §:n 3 momentin mukaisesti päätöksessä edellytettiin, että B:n huoltajat vastaavat oppilaan koulumatkakuljetuksista tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Oppilaan hakemus koulumatka-avustuksesta hylättiin, koska hän ei käynyt koulua lähikoulussaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että oppilaalle olisi tullut…

Lue lisää