Kunnalla oikeus purkaa seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyneen virkasuhde

Kaupunki purki A:n virkasuhteen tämän syyllistyttyä vapaa-ajallaan muun muassa seksuaaliseen ahdisteluun. Hovioikeuden tuomio rikosasiassa oli lainvoimainen. A:n tehtäviin kuului alaikäisten oppilaiden opettaminen. Asiassa oli arvioitavana, oliko kaupungilla ollut laillinen peruste purkaa hänen virkasuhteensa vapaa-ajalla tehtyjen rikosten johdosta. Huomioon oli otettava myös se, että A työskentelee tehtävässä, joka on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevalla lailla…

Lue lisää

KuntaTurva-hankkeessa selvitettiin kuntien turvallisuustilannetta

Valtiovarainministeriö käynnisti kesäkuussa 2020 kuntien turvallisuustilannetta ja kuntien turvallisuuden hallintamalleja selvittävän tutkimushankkeen. Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, jotka kohdistuvat kuntien henkilöstöön ja kuntapalveluiden asiakkaisiin. Uhka- ja vaaratilanteet voivat olla henkistä häirintää kuten uhkailua ja nimittelyä. Tilanteet voivat olla myös fyysisiä uhkatilanteita kuten tönimistä, lyömistä, potkimista ja kielletyn tai muun esineen käyttöä vahingoittamistarkoituksessa. Myös…

Lue lisää

KHO kumosi päätöksen asuinkerrostaloalueen kaavoittamisesta jätevedenpuhdistamon läheisyyteen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavamuutoksen, jolla olemassa olevan jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen oli osoitettu uusi asuinkerrostalojen korttelialue AK/s. Kaavamääräyksen mukaan puhdistamoa vastapäätä olevien rakennusten suunnittelussa oli huomioitava mahdollinen hajuhaitta ilmastoinnin ja parvekkeiden rakentamisessa. Hallinto-oikeus oli kumonnut asemakaavapäätöksen riittämättömien selvitysten perusteella. KHO totesi, että asemakaavaa varten ei ollut toteutettu riittäviä arviointeja siitä, täyttikö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetun…

Lue lisää

Katso-tunnisteen käyttö päättyy

Katso-tunnisteen käyttö päättyy 31.12.2020. Katso-tunnistetta ovat käyttäneet yritykset, yhtymät, kuolinpesät ja julkiset organisaatiot, esimerkiksi kunnat. Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi. Jos esim. hoitaa veroasioita toisen puolesta vielä Katso-valtuuksilla, niiden tilalle tulee hakea tarvittavat Suomi.fi-valtuudet jo marraskuun aikana. Hakemuksen tekemiseen ja sen käsittelyyn kannattaa varata aikaa. Verohallinnon ohjeet

Lue lisää

Oikeudellisia huomioita kunnan viestinnästä

Kuntalehti pohtii sitä, mitä kuntien tulisi ottaa huomioon, kun ne laajentavat viestintäänsä uusiin toimintatapoihin. Useimmat kunnat toimivat jo nyt somessa tavalla tai toisella, ja yhä useampi kunta käyttää tai suunnittelee chatbotin käyttöönottoa. Jo Facebookissa tulee huomioida tietosuoja ja tietoturva. Kun siirrytään yksilötason viestintään (esim. chatbox), tietosuoja ja tietoturva korostuvat ja tietosuojan kannalta on huolehdittava myös…

Lue lisää

Lisäaikaa kunnan alijäämän kattamiselle

1.12.2020 tuli voimaan kuntalain muutos, jonka mukaan kunnan ja kuntayhtymän on mahdollista hakea alijäämän kattamiskauteen pidennystä koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Pidennystä voi hakea, jos kunta tai kuntayhtymä ei pysty koronaepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää säädetyssä neljässä vuodessa. Valtiovarainministeriö voi myöntää hakemuksesta kaksi vuotta lisäaikaa alijäämän kattamiselle. Kuntalain…

Lue lisää

Työntekijään tai luottamushenkilöön kohdistunut laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi

Hallituksen esityksen 226/2020 mukaan laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että teko olisi virallisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Syyttäjä saisi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta myös, jos teko on kohdistunut henkilöön hänen julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021. Hallituksen…

Lue lisää

Voiko julkisyhteisö osallistua tarjouskilpailuun?

Markkinaoikeuden ratkaisussa otettiin kantaa siihen, voiko julkisyhteisö (kuntayhtymä) hankintalain säännösten perusteella ottaa osaa julkiseen kilpailutukseen. Valittaja vaati, että kuntayhtymä tulisi sulkea pois tarjouskilpailusta. Vaatimus perustui siihen, että kuntayhtymällä ei ollut kuntalain tai erityislainsäädännön perusteella oikeutta osallistua tarjouskilpailuun. Tarjoukset eivät olleet keskenään vertailukelpoisia. Tarjouksen tehneellä kuntayhtymällä oli asemansa perustella kilpailuetuja, jotka vaikuttivat muun ohella sen tarjoaman…

Lue lisää

Kunnansihteerin sijaisen esteellisyys kunnanjohtajan virkavaalia koskevassa asiassa

Kunnansihteeri oli osallistunut sijaisuutensa aikana kunnanjohtajan valintaa koskevan asian valmisteluun ja esittelyyn kunnanhallituksessa. Hän oli ollut suoraan kunnanjohtajan virkaa hakeneen va. kunnanjohtajan alainen. Va. kunnanjohtaja oli myös nimittänyt hänet kyseessä olevaan määräaikaiseen virkasuhteeseen. Ns. esimiesjääviyttä ei ole hallintolaissa nimenomaisesti säädetty esteellisyysperusteeksi, vaan sitä arvioidaan em. lain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislausekkeen perusteella. Kunnan…

Lue lisää

KKV:ltä kuukauden sisällä toinen esitys seuraamusmaksusta laittomalle suorahankinnalle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää   40 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Kymsote jatkoi keväällä 2020 silmäosaston osaulkoistusta suorahankintana, vaikka sen olisi hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa palvelut. Tämä on toinen kerta kuukauden sisällä, kun KKV esittää seuraamusmaksun määräämisestä koskien laitonta suorahankintaa. Edellinen esitys koski Puolangan kunnan…

Lue lisää