Kunnilta vihreätä valoa esitykselle alijäämän kattamiskauden määräaikaisesta pidentämisestä

Esitys kuntalain väliaikaiseksi muutokseksi oli lausuntokierroksella kunnissa, ministeriöissä ja kuntayhtymissä. Esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä nykyisen 4 vuoden sijasta 6 vuoteen, jos kunta ei covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymään. Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat muutosta. Väliaikaisen kuntalain…

Lue lisää

Luottamushenkilön toiminta sosiaalisessa mediassa

Kuntalehden lakiklinikka pohtii luottamushenkilön toimintaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kautta hallinnon läpinäkyvyyttä voidaan parantaa. Sosiaalisessa mediassa tulee kuitenkin huomioida niin kunnan omat viestintäohjeet, salassapitosäännökset kuin yleinen julkaisutoimintaa koskeva lainsäädäntökin. Kuntalehden artikkeli

Lue lisää

Opas kunnan varautumisen johtamiseen

Kuntaliitto julkaisi oppaan kunnan varautumisen johtamisesta. Oppaaseen on koottu työvaiheet, jotka sisältyvät kunnan varautumisen johtamiseen. Oppaassa esitettävät tiedot perustuvat mm. kuntalakiin, valmiuslakiin, kunnan toimintoja koskevaan toimialakohtaiseen erityislainsäädäntöön, Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan sekä huoltovarmuuden tavoitteisiin. Oppaan laatimisesta vastasivat Suomen Kuntaliitto, Huoltovarmuuskeskus, Turvallisuuskomitea, Pelastusopisto, valtiovarainministeriö sekä sisäministeriö. Oppaan voi ladata täältä

Lue lisää

Kunnan päätös lainan myöntämisestä tietoverkko-osuuskunnalle kumoutui KHO:ssa

Valtuusto päätti myöntää tietoverkko-osuuskunnalle 1 488 884,76 euron suuruisen lainan ja hyväksyä sitä koskevan velkakirjan. Osuuskunnan taloudellinen tila oli erittäin heikko. Osuuskunnan oma pääoma oli menetetty ja sen omaisuus koostui käytännössä rakennetusta valokuituverkosta, joka oli vaikeasti realisoitavissa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kunnan osuuskunnalle myöntämään lainaan sisältyi kuntalain 129 §:n 1 momentissa tarkoitettu merkittävä taloudellinen riski,…

Lue lisää

Hallitus esittää kuntalain väliaikaista muutosta – sähköinen päätöksenteko helpottuu

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunnanhallitus voisi väliaikaisesti päättää eräiden kunnan hallintosäännön määräysten soveltamisesta, jotka koskevat sähköisen kokouksen pitämistä, sähköistä päätöksentekomenettelyä sekä toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuutta. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset videoneuvotteluyhteydellä tai vastaavalla yhteydellä pidettävästä sähköisestä kokouksesta. Ehdotettavia säännöksiä sovellettaisiin sekä kunnissa että kuntayhtymissä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Toimielinten päätöksentekotapoja koskeva…

Lue lisää