Tarkastuksissa havaitut puutteet oikeuttivat hoivapalveluiden tarjoajan poissulkemiseen

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli voinut hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla sulkea tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Valittajan hoivakotiin tehdyillä tarkastuskäynneillä ilmenneet havainnot heikensivät hankintayksikön luottamusta valittajaan. Näin se saattoi arvioida em. lainkohdan tarkoittamien poissulkemisen edellytysten täyttyvän.  Kun otettiin huomioon tarkastuksissa havaitut puutteet ja hankintayksikön korostunut tarve luotettavalle palveluntarjoajalle, poissulkemista ei voitu pitää suhteellisuusperiaatteen…

Lue lisää

Sopimusrikkomus ja luottamuksen menettäminen peruste sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta

Hankintayksikkö oli sulkenut valittajan tarjouskilpailusta. Oikeusohjeina oli sovellettu hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 ja 3 kohtaa sekä todettu, että poissulkeminen perustuu ensisijaisesti ensiksi mainittuun ja toissijaisesti jälkimmäiseen lainkohtaan. Aiempi hankintayksikön ja tarjoajan välinen hankintasopimus oli purettu, syynä tarjoajan olennaiset sopimusrikkomukset. Markkinaoikeus viittasi päätöksessään hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 ja 9 kohdan esitöihin (HE…

Lue lisää