Hankintapäätös on toimeenpantavissa, kun markkinaoikeus on hylännyt valituksen

Markkinaoikeus oli hylännyt hankintapäätöksestä tehdyn valituksen. Valittaja jatkoi prosessia vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankintayksikkö vaati korkeimmalta hallinto-oikeudelta täytäntöönpanomääräyksen antamista, jolla korkein hallinto-oikeus sallisi hankinnan väliaikaisen järjestämisen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että täytäntöönpanomääräystä ei enää tarvita. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 § ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n 1 momentti huomioon ottaen hankintapäätös voidaan panna…

Lue lisää

Markkinaoikeus määräsi kunnalle 20.000 euron seuraamusmaksun

Kunta oli markkinaoikeuteen toimitetusta valituksesta huolimatta pannut täytäntöön EU-kynnysarvon ylittävää hankintaa koskevan hankintapäätöksen, vaikka päätöksestä oli valitettu markkinaoikeuteen ja markkinaoikeus oli päätöksellään 30.8.2019 hylännyt hankintayksikön pyynnön täytäntöönpanon sallimisesta. Hankintaa koskeva sopimus oli allekirjoitettu 16.9.2019. Hankinnan arvonlisäveroton arvo oli hankintasopimuksen mukaan 232.400 euroa. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja määräsi…

Lue lisää