Eduskunta vahvisti lomautusten ilmoitusajan ja Yt-neuvotteluiden kestoajan lyhentämistä koskevat väliaikaiset lait

Eduskunta vahvisti lomautusten ilmoitusaikaa koskevien työsopimuslain säännösten ja yt-neuvotteluiden kestoaikaa koskevien yhteistoimintalain säännösten väliaikaiset muutokset 31.3.2020 (168/2020).

Lomautusten ilmoitusaika lyhenee 5 päivään ja mahdollistaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön lomauttamisen. Yhteistoimintalain tarkoittama neuvotteluvelvoite lyhenee lomautustilanteissa 5 päivään.

Työsopimuslain muutokset eivät kuitenkaan koske julkisyhteisöjä eli valtiota, kuntaa, kuntayhtymää, Kansaneläkelaitosta, Ahvenanmaan maakunnan hallitusta, evankelis-luterilaista kirkkoa tai ortodoksista kirkkoa.

Hallituksen esitykseen