Hankinnan laatupisteet perustuivat referenssiasiakkaille lähetettyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn

Hankintayksikkö oli lähettänyt referenssikohteiden yhteyshenkilöille asiakastyytyväisyyskyselyn. Merkittävä osa laatuvertailun pisteistä perustui kyselyn tuloksiin.

Kyselyn tulosten perusteella referenssikohteiden yhteyshenkilöt eivät kuitenkaan olleet saaneet tai havainneet asiakastyytyväisyyskyselyä taikka yhteyshenkilöt eivät ole antaneet heiltä pyydettyä arvostelua. Tarjoja oli tämän seurauksena jäänyt ilman tarjousvertailussa käytettäviä arvostelupisteitä. Näin vertailuperusteella ei ollut tosiasiallisesti arvioitu referenssikohteiden asiakastyytyväisyyttä ja hankittavan palvelun laatua vaan kyselyihin vastaamista. Tarjouspyynnössä asetetulla vertailuperusteella ei ole voinut selvittää sitä, mikä tarjouksista on ollut hankintayksikölle kokonaistaloudellisesti edullisin.

Markkinaoikeuden mukaan kyseisen vertailuperusteen käyttäminen ei mahdollistanut tarjousten puolueetonta arviointia eikä tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaate toteutunut tilanteessa, jossa hankintayksikkö sai ulkopuoliselta taholta pyytämänsä selvitykset vain osasta tarjouksia, kun myöskään tarjoajille ei annettu tosiasiallista mahdollisuutta korjata tätä puutetta. Hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti. Hankintapäätös kumottiin ja sen täytäntöönpano kiellettiin.

MAO 155/20