Hankintapäätös on toimeenpantavissa, kun markkinaoikeus on hylännyt valituksen

Markkinaoikeus oli hylännyt hankintapäätöksestä tehdyn valituksen. Valittaja jatkoi prosessia vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankintayksikkö vaati korkeimmalta hallinto-oikeudelta täytäntöönpanomääräyksen antamista, jolla korkein hallinto-oikeus sallisi hankinnan väliaikaisen järjestämisen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että täytäntöönpanomääräystä ei enää tarvita. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 § ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n 1 momentti huomioon ottaen hankintapäätös voidaan panna täytäntöön, kun markkinaoikeus on hylännyt päätöstä koskevan valituksen. Täytäntöönpano ei enää edellytä korkeimmalta hallinto-oikeudelta tämän sallivaa täytäntöönpanomääräystä. Hankintayksikön vaatiman täytäntöönpanomääräyksen antamiselle ei ollut tarvetta ja hakemus hylättiin.

KHO:n ratkaisu 3.3.2021/​H690