Hankintayksiköllä oli oikeus kansallisessa hankinnassa hylätä poikkeuksellisen alhainen tarjous

Hankintayksikkö oli kansallisessa hankinnassa pyytänyt tarjoajalta selvitystä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteista. Kun se ei ollut saanut riittäväksi katsomaansa selvitystä pyytämistään käytettyä työmenetelmää ja hinnoitteluperusteita koskevista seikoista, se oli hylännyt tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

KHO totesi, että hankintayksikön harkintavaltaan kuuluu se, minkälaista hankintamenettelyä se käyttää kansallisen hankinnan kilpailuttamisessa, kunhan käytettävä menettely kuvataan hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksiköllä on kansallisissa hankinnoissa oikeus turvata oma sopimusoikeudellinen ja taloudellinen asemansa sen varalta, että tarjoajat tarjoavat urakkatyötä hinnalla, jolla hankintaa ei voida toteuttaa hankinta-asiakirjoissa kuvatun mukaisesti tai jonka johdosta hankinnan toteuttamisessa syntyy taloudellisia riskejä. Näin hankintayksiköllä oli oikeus soveltaa EU-hankintoja koskevan hankintalain 96 §:n mukaista poikkeuksellisen alhaista tarjoushintaa koskevaa menettelyä hankinnassaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että kun tarjoaja ei ollut toimittanut hankintayksikön siltä pyytämiä selvityksiä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteiden arvioimiseksi, hankintayksikkö oli voinut harkintavaltansa puitteissa hylätä yhtiön tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

KHO:n päätös