Innovatiivisuutta, osallisuutta ja arvojen toteutumista koskevat kriteerit hankinnan vertailussa

Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteeksi paras hinta-laatusuhde siten, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laadun vertailuperusteiksi oli ilmoitettu ”Palvelukonseptin videointi” 40 % ja ”Avokysymys” 10 % painoarvolla.  Tarjoukseen tuli liittää videotallenne, jossa esiteltiin tarjoajan palvelukotiin suunnittelema palvelukonsepti. Palvelukonseptin tulee pitää sisällään seuraavat asiat:

– Miten palveluntuottaja tukee asukkaita sekä ryhmäkodin että xx kaupunginosan osallistuvina kansalaisia?

– Millä toimenpiteillä palveluntuottaja hyödyntää uudiskohteen antamia mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta?

 

Vastauksia ilmoitettiin arvioitavan innovatiivisuuden (mx. 20 pistettä), asukkaiden osallisuuden (mx. 10 pistettä) ja aikataulun (mx. 10 pistettä) sekä arvoja ja niiden näkymistä (mx. 10 pistettä) koskevan avokysymyksen perusteella.

Markkinaoikeus totesi, että tarjoajat eivät olleet voineet asetettujen vertailuperusteiden osalta riittävällä tavalla ennakoida, millä seikoilla tulee olemaan merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa ja miten tarjouksia pisteytetään. Tarjouspyynnössä asetetut laadun vertailuperusteet olivat hankintalain 115 §:n esitöissä esitetyt joustomahdollisuudetkin huomioon ottaen olleet liian yleisiä ja epätäsmällisiä. Tämä oli mahdollistanut hankintayksikölle rajattoman valinnanvapauden vertailuperusteiden tulkinnassa. Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyyntö oli laadun vertailuperusteiden osalta epäselvä, eikä se ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Hankintayksikön menettely oli hankintasäännösten vastaista ja markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen.

MAO 280/20