Julkinen hankinta ja tarjouspyynnön epäselvyys

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö ei ole avoimuusperiaatteen mukaisesti ilmoittanut tarjouspyynnössä kaikkia niitä tietoja, joilla on ollut olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä. Tarjouspyyntö ei myöskään ollut omiaan tuottamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, eikä siten turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hintavertailussa oli lisäksi otettu huomioon seikkoja, joiden perusteella ei voitu selvittää, mikä tarjouksista on ollut hankintayksikölle taloudellisesti edullisin.

Markkinaoikeus kumosi tehdyn hankintapäätöksen ja kielsi hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

MAO 101/20