KHO: Kirkko saa ja sen pitää uskonnollisena yhdyskuntana itse päättää kirkon avioliittokäsityksestä ja vihkimisoikeudesta

KHO antoi päätöksen Oulun tuomiokapitulin antamaa varoitusta koskevassa asiassa 18.9.2020. Se totesi, että tuomioistuimessa voidaan tutkia ainoastaan sitä, onko tuomiokapituli voinut hiippakunnan papistoa ohjatessaan ja valvoessaan katsoa, että pappisvirassa olevan papin toiminta on ollut kirkon omissa toimivaltaisissa toimielimissä kirkkolain nojalla määritellyn avioliittokäsityksen ja sen perusteella annetun ohjeistuksen vastaista.

Kirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Korkein hallinto-oikeus lausui oikeudellisena arvionaan, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitystä ja vihkimistä koskevaa säännöstöä, joiden perusteella avioliitto on miehen ja naisen välinen, ei ole 1.3.2017 voimaan tulleen avioliittolain muutoksen vuoksi muutettu.

KHO:n päätös