KHO kumosi päätöksen asuinkerrostaloalueen kaavoittamisesta jätevedenpuhdistamon läheisyyteen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavamuutoksen, jolla olemassa olevan jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen oli osoitettu uusi asuinkerrostalojen korttelialue AK/s. Kaavamääräyksen mukaan puhdistamoa vastapäätä olevien rakennusten suunnittelussa oli huomioitava mahdollinen hajuhaitta ilmastoinnin ja parvekkeiden rakentamisessa.

Hallinto-oikeus oli kumonnut asemakaavapäätöksen riittämättömien selvitysten perusteella.

KHO totesi, että asemakaavaa varten ei ollut toteutettu riittäviä arviointeja siitä, täyttikö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetun elinympäristön viihtyisyyttä koskevan sisältövaatimuksen. Asemakaavanmuutos ei näin perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. KHO katsoi, että kaupunginvaltuuston päätös oli kuntalain 135 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainvastainen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos pysytettiin.

KHO:n päätös 2020:163