KHO:lta kaksi päätöstä asiakirjajulkisuudesta

KHO antoi 2.11.2020 kaksi ennakkopäätöstä siitä, milloin asiakirjaa on pidettävä julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuna viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuna asiakirjana. Lainkohdassa kyse on asiakirjoista, jotka koskevat viranomaisissa työskentelevien välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa sisäistä työskentelyä. Näitä julkisuuslaki koskee ainoastaan, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon.

Tapauksista toinen koski puolustusvoimien ulkoisen viestinnän hoitamista varten laadittuja valmiuskortteja. Korttien tarkoitus oli tukea puolustusvoimien ulkoista viestintää hoitavaa henkilöstöä. Kortit sisälsivät tyypillisesti tiettyä teemaa koskevan pääviestin ja tukiviestejä sekä teemasta mahdollisesti esitettäviä kysymyksiä ja niihin laadittuja ohjeellisia vastauksia. Kortteja oli päätöksessä erikseen lausutuin perustein pidettävä julkisuusperiaatteen toteutumisen kannalta keskeisinä asiakirjoina. Näin ne oli liitettävä arkistolainsäädännön mukaan arkistoon. Kortit eivät jääneet julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa säädetyn perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle, vaan niihin tuli soveltaa julkisuuslakia.

Tapauksista toisessa oli kysymys power point -dioista, jotka poliisilaitoksen henkilökuntaan kuuluva oli laatinut poliisilaitoksen sisäistä koulutustilaisuutta varten. KHO:n mukaan aineistoa oli pidettävä viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittuna asiakirjana. KHO arvioi, että aineiston merkitys poliisilaitoksen päätöksenteon ja muun vallankäytön kannalta oli korkeintaan välillinen ja julkisuusperiaatteen toteutumisen kannalta toisarvoinen. Aineisto ei sisältänyt sellaisia tietoja, että se olisi tullut arkistolainsäädännön mukaan liittää arkistoon. Näin se jäi julkisuuslain 5 §:n 4 momentin perusteella julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle.

KHO:n päätökset 2020:113 ja 2020:114