Kirkko ja kaupunki -lehdelle julkisen sanan neuvoston huomautus

Julkisen sanan neuvosto antoi päätöksen sille tehdyn kantelun johdosta. Kantelu kohdistui Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittajan päätökseen poistaa lehdessä 18.1.2021 julkaistu eläinten hyödyntämistä teologisesta näkökulmasta käsitellyt kolumni. Kolumni oli synnyttänyt laajan yhteiskunnallisen keskustelun.

Neuvosto katsoi, että päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää tiedonsaantioikeuttaan. Koska kolumnin sisällöstä kiisteltiin ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ottivat siihen kantaa, olisi päätoimittajalla ollut suoranainen velvollisuus pitää kolumni julki, jotta yleisö olisi voinut itse arvioida tekstiä sekä yhteiskunnallisten ja kirkollisten vaikuttajien reaktioita siihen.

Päätoimittajalla on valta päättää kaikesta julkaisun sisällöstä. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Neuvosto katsoi kokonaisarviona, että lehdellä ei ollut riittäviä journalistisia perusteita kolumnin poistamiseen, eikä päätoimittaja vastauksessaan ollut sellaisiin viitannut. Arvioon vaikutti erityisesti se, että päätoimittaja ei alun perin nähnyt sisällöllisiä perusteita poistaa kolumnia tai tehdä siihen kolumnistin ehdottamaa lisäystä, vaan teki poistopäätöksen vasta noin viikon viiveellä julkisen keskustelun perusteella. Poistopäätös rikkoi Journalistin ohjeiden periaatteita, joiden mukaan yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein.

Julkisen sanan neuvoston päätös 7577/EJ/21