Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä koskeva KHO:n päätös

KHO totesi, että luottamushenkilöiden hyllyttämistä koskeva valtiovarainministeriön päätös oli sen tekohetkellä ollut lainmukainen. Hallinto-oikeuden ei olisi tullut kumota valtiovarainministeriön päätöstä. Hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen käräjäoikeus oli tuomiollaan hylännyt kyseiset virkarikossyytteet kaikilta osin. Muutoksenhaun johdosta käräjäoikeuden tuomio ei kuitenkaan ollut tullut lainvoimaiseksi.

KHO:n mukaan luottamustoimesta pidättämisen perusteiden täyttymistä oli seurattava ja tarvittaessa olosuhteiden muututtua päätettävä toimenpiteen lopettamisesta. Käräjäoikeuden päätöksen perusteella luottamushenkilöiden toiminnan lainvastaisuutta ei voitu pitää selvänä. Muutoksenhaun johdosta vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin kestoa ei voitu täsmällisesti arvioida. Olosuhteet olivat käräjäoikeuden tuomion johdosta muuttuneet. Muuttuneissa olosuhteissa hyllyttämisen jatkaminen koko oikeudenkäynnin ajan voisi muodostua suhteellisuusperiaatteen valossa kunnallisen itsehallinnon suojan ja luottamushenkilöiden aseman kannalta kohtuuttomaksi.

Otettuaan erityisesti huomioon kunnallisen itsehallinnon perustuslain suojan sekä tästä johtuvan tarpeen tulkita valtiovarainministeriön toimivaltaa supistavasti, korkein hallinto-oikeus katsoi, että muuttuneissa olosuhteissa luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan ei ollut tässä vaiheessa perusteita pitää kuntalain 109 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla välttämättömänä. Valtiovarainministeriön päätöksen voimassaolo määrättiin lakkaamaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien.

KHO:n päätös 2020:44