Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu koulumatkakuljetusten kustannuksista

Oppilaalle oli lääkärinlausuntojen perusteella muutosta huolimatta annettu oikeus käydä koulun kaikki luokka-asteet siinä ala-asteen koulussa, jossa hän oli aloittanut koulunkäyntinsä. Perusopetuslain 32 §:n 3 momentin mukaisesti päätöksessä edellytettiin, että B:n huoltajat vastaavat oppilaan koulumatkakuljetuksista tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Oppilaan hakemus koulumatka-avustuksesta hylättiin, koska hän ei käynyt koulua lähikoulussaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että oppilaalle olisi tullut myöntää maksuton koulukuljetus sille ala-asteen koululle, jossa hänellä oli oikeus käydä koulun kaikki luokka-asteet. Perusteena oli yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettu kohtuullinen mukautus. Asia palautettiin oppilashuollon päällikölle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluissaan korkein hallinto-oikeus viittasi oppilaan sairauteen, sen vaikutuksiin hänen käyttäytymiseensä, kaupungin arvioon koulukuljetuksen kustannuksista sekä siihen, että koulumatka oppilaan kotoa koululle, jossa hän oli aloittanut koulunkäyntinsä, oli suunnilleen sama kuin ns. lähikoululle.

KHO 20:60