Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla

Kuntayhtymä oli irtisanonut virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Viranhaltija oli kunnallisvalituksessaan hallinto-oikeudelle katsonut, että irtisanominen oli tosiasiallisesti perustunut viranhaltijasta johtuviin syihin, koska hän oli pitkäaikaisesti esittänyt kritiikkiä työnantajan käytäntöjä kohtaan.

Hallinto-oikeus totesi, ettei kuntayhtymällä ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta valita irtisanottava viranhaltija perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaisia yleisiä nimitysperusteita soveltaen, eivätkä sen päätökset olleet lainvastaisia siitä syystä, ettei viranhaltijoita koskevaa ansiovertailua ollut irtisanomisen yhteydessä tehty. Kuntayhtymä oli voinut työnantajana sille kuuluvan työnjohto-oikeutensa nojalla painottaa irtisanottavan henkilön valinnassa toiminnan jatkuvuutta turvaavia seikkoja, kuten osaamista jatkossa hoidettavissa tehtävissä sekä viranhaltijoiden soveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin. Kuntayhtymän käyttämät perusteet olivat esitetyn selvityksen perusteella liittyneet viranhaltijan käytettävyyteen työnantajan tarpeisiin, ja ne olivat siten asiallisia. Viranhaltijan valitus hylättiin.

Hallinto-oikeuden ratkaisu