Kunnansihteerin sijaisen esteellisyys kunnanjohtajan virkavaalia koskevassa asiassa

Kunnansihteeri oli osallistunut sijaisuutensa aikana kunnanjohtajan valintaa koskevan asian valmisteluun ja esittelyyn kunnanhallituksessa. Hän oli ollut suoraan kunnanjohtajan virkaa hakeneen va. kunnanjohtajan alainen. Va. kunnanjohtaja oli myös nimittänyt hänet kyseessä olevaan määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Ns. esimiesjääviyttä ei ole hallintolaissa nimenomaisesti säädetty esteellisyysperusteeksi, vaan sitä arvioidaan em. lain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislausekkeen perusteella. Kunnan viranhaltijaa on lähtökohtaisesti pidettävä virantoimituksessaan itsenäisenä ja riippumattomana. Viranhaltijan puolueettomuuden ei katsota vaarantuvan yksin sillä perusteella, että hänen esimiehensä oli esteellinen asiassa.

Vastoin hallinto-oikeuden kantaa korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei va. kunnanjohtajan ja kunnansihteerin sijaisen välillä ratkaisussa kuvatuissa olosuhteissa ollut sellaista sidonnaisuutta, että luottamus sijaisena toimineen kunnansihteerin puolueettomuuteen olisi vaarantunut hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kunnansihteeri ei siten ollut esteellinen valmistelemaan ja esittelemään kunnanhallitukselle kunnanjohtajan virkavaalia koskevaa asiaa.

KHO:n ratkaisuseloste