Kunnilta vihreätä valoa esitykselle alijäämän kattamiskauden määräaikaisesta pidentämisestä

Esitys kuntalain väliaikaiseksi muutokseksi oli lausuntokierroksella kunnissa, ministeriöissä ja kuntayhtymissä. Esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä nykyisen 4 vuoden sijasta 6 vuoteen, jos kunta ei covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymään. Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat muutosta.

Väliaikaisen kuntalain muutoksen tavoitteena olisi on huomioida covid-19-epidemian vaikutuksia kuntatalouteen sekä parantaa kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan epidemiasta seuranneiden talousvaikeuksien vuoksi.

VM:n lausuntoyhteenveto