Kunta ei selvittänyt vuokraamiensa tilojen markkinaehtoisuutta

Kunnanhallitus oli päättänyt vuokrata liiketilan vuokrasopimuksella, joka oli määräaikaisena voimassa 5 vuotta ja sen jälkeen vuokralaisella oli optio seuraavaksi 5 vuodeksi jatkaa sopimusta yhden vuoden jaksoissa eteenpäin. KHO katsoi, että kyse oli kuntalain 130 §:n tarkoittamasta vähintään 10 vuoden mittaisesta sopimuksesta. Kunta ei ollut selvittänyt, että liiketilan vuokran markkinaehtoisuutta olisi pyritty päätöstä tehtäessä määrittelemään, eikä saatavilla ole tuolloin ollut selvitystä, jonka perusteella vuokran markkinaehtoisuus olisi ollut arvioitavissa.

KHO totesi, että päätöstä tehdessään kunnanhallitus ei ole toiminut kuntalain 130 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla eikä myöskään unionin valtiontukimääräysten ja -säännösten soveltuvuutta voida sulkea pois. Kunta ei ole esittänyt asiassa selvitystä myöskään siitä, että kysymyksessä olisi vähämerkityksinen tuki ja että asiassa olisi noudatettu vähämerkityksistä tukea koskevia menettelyjä. KHO kumosi kunnan päätöksen liikehuoneiston vuokraamisesta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu