Kuntayhtymän valtuusto ylitti toimivaltansa ostaessaan kaupungilta 49 % työterveyshuolto- ja yleislääkä-ripalveluita tuottavan osakeyhtiön osakkeista

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto päätti ostaa vähemmistöosakkuuden Etelä-Savon Työterveys Oy:stä. Yhtiön enemmistöosakkaaksi tulisi yksityisessä omistuksessa oleva Osuuskauppa Suur-Savo. Etelä-Savon Työterveys Oy toimii kilpailutilanteessa markkinoilla ja myy työterveyshuolto- ja yleislääkäripalveluita omien osakkaidensa lisäksi myös muille tahoille.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja. Pykälän 4 momentin mukana kuntayhtymä voi tuottaa muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja. Pykälän 5 momentin mukaan tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi olla osakkaana tai jäsenenä muissa yhtiöissä tai yhteisöissä sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja huoneistoja.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kuntayhtymän valtuuston kyseessä oleva päätös ei kuulu kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin. Päätös on näin perussopimuksen vastainen. Kuntayhtymän hallituksen valituksessaan esittämät muut perustelut sille, minkä vuoksi vähemmistöosakeomistuksen kauppaa on kuitenkin pidettävä perussopimuksen ja kuntayhtymän tarkoituksen mukaisena, eivät vaikuta tähän johtopäätökseen, kun otetaan huomioon perussopimuksen 3 §:n 4 ja 5 momentti.

KHO:n päätös 2020:90