Markkinaoikeuden päätös tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuudesta, EU-hankinta

Markkinaoikeus totesi, että tarjouspyyntöasiakirjat olivat referenssivaatimusten ilmoittamisen osalta siinä määrin tulkinnanvaraiset, etteivät ne ole olleet omiaan turvaamaan sitä, että tarjoajat tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella olisivat kyenneet antamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tätä tuki myös se, että valittaja, jonka tarjous oli hylätty sekä  tarjouskilpailun voittanut kuultava olivat esittäneet tältä osin keskenään olennaisesti erilaisia referenssikohteita.

Hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja kielsi hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 400.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoitti hankintayksikön korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 9.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeuden päätös 145/20