Markkinaoikeus kumosi hankintayksikön päätöksen tarjoajan perusteettomasta poissulkemisesta

Hankintayksikkö oli sulkenut tarjoajan tarjouskilpailusta hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 ja 9 kohdan sekä 81 §:n 2 momentin perusteella. Päätöksen mukaan hankintayksikkö oli aiemmin joutunut purkamaan hankintayksikön emoyhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen sopimusrikkomusten vuoksi. Lisäksi sopimusrikkomukseen syyllistyneen emoyhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenellä oli edustus-, päätös- ja valvontavalta myös tarjoajayhtiössä.

Markkinaoikeus totesi, että hankintayksiköllä ei ole ollut riittäviä perusteita sulkea valittajaa tarjouskilpailusta kyseisen luonnollisen henkilön toimien perusteella. Hankintayksikkö ei myöskään ollut esittänyt selvitystä tai näyttänyt toteen, miten emoyhtiö olisi käyttänyt tarjoajan edustus-, päätös- tai valvontavaltaa taikka miten tällaisen vallan käyttäminen olisi kyseenalaistanut valittajan luotettavuuden sopimuskumppanina. Hankintayksikkö ei ollut selvittänyt, että valittaja tai sen emoyhtiökään olisi syyllistynyt vakavaan virheeseen ammattitoiminnassaan.

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myös siinä, kun se ei ole varannut tarjoajalle tilaisuutta esittää selvitystä korjaavista toimenpiteistä.

Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja kielsi hankintayksikköä panemasta päätöstä täytäntöön 300.000 euron sakon uhalla.

MAO 469/20