Perustuslakivaliokunta edellyttää lausunnossaan muutoksia kirkolliskokouksen hyväksymään kirkkolakiesitykseen

Valiokunnan lausunto PeVL 4/2020 vp, 4.3.2020

 

Kirkkolain kokonaisuudistusta koskeva lakiehdotus oli perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä. Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota joidenkin kirkkolakiehdotuksen henkilötietojen suojaa, muutoksenhakuoikeutta sekä henkilön itsemääräämisoikeutta koskeviin kohtiin ja totesi, että lakiehdotusta ei esitetyssä muodossa voida käsitellä ehdotetussa lainsäätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon