Lukuisiin aiempiin sopimusrikkomuksiin syyllistynyt tarjoaja voitiin sulkea pois tarjouskilpailusta

Hankintayksikkö oli sulkenut valittajan tarjouskilpailun ulkopuolelle sen aikaisemman hankintasopimuksen aikana tekemien sopimusrikkomusten johdosta.

Valittaja esitti, että hankintayksiköllä ei ole ollut hankintasäännösten mukaista perustetta sulkea sitä tarjouskilpailusta. Pääosa hankintayksikön sen ja valittajan välistä aikaisempaa sopimussuhdetta koskevista väitteistä oli perättömiä. Hankintayksikön väittämät puutteet ja sopimusrikkomukset, sikäli kuin niistä edes oli ollut kyse, olivat joka tapauksessa olleet pienehköjä ja alalla tavanomaisia puutteita sopimuksen mukaisessa suorituksessa.

Markkinaoikeus katsoi, että esitetyn selvityksen perusteella valittajan aiempaa sopimussuhdetta koskevissa suorituksissa oli ollut toistuvia puutteita palvelusopimuksen olennaisten osien suorittamisessa. Menettelyn oli katsottava kyseenalaistaneen valittajan luotettavuuden. Ottaen huomioon aikaisempaa sopimussuhdetta koskevien puutteiden toistuvuuden ja niiden yhteyden hankinnan kohteeseen hankintayksikkö ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa, kun se oli hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla sulkenut valittajan tarjouskilpailusta päätöksessään ilmoittamilla perusteilla. Valittajan poissulkemista tarjouskilpailusta ei ollut myöskään pidettävä aikaisempaa sopimussuhdetta koskevien puutteiden toistuvuuden vuoksi suhteellisuusperiaatteen vastaisena. Valitus hylättiin.

Markkinaoikeuden ratkaisu