Sopimusrikkomus ja luottamuksen menettäminen peruste sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta

Hankintayksikkö oli sulkenut valittajan tarjouskilpailusta. Oikeusohjeina oli sovellettu hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 ja 3 kohtaa sekä todettu, että poissulkeminen perustuu ensisijaisesti ensiksi mainittuun ja toissijaisesti jälkimmäiseen lainkohtaan. Aiempi hankintayksikön ja tarjoajan välinen hankintasopimus oli purettu, syynä tarjoajan olennaiset sopimusrikkomukset.

Markkinaoikeus viittasi päätöksessään hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 ja 9 kohdan esitöihin (HE 108/2016 vp s. 183 ja 187). Niiden perusteella kummankin lainkohdan osalta olennaista oli arvioida sitä, onko tarjoajan aikaisempi menettely kyseenalaistanut tarjoajan luotettavuuden hankinnan toteuttamisessa.

Markkinaoikeus totesi, että, että hankintayksikkö oli sille hankintalain 81 §:n soveltamisessa oleva harkintavalta huomioon ottaen voinut pitää valittajan menettelyä aikaisemmassa samankaltaisessa hankintasopimuksessa siinä määrin olennaisesti ja merkittävästi puutteellisena, että se oli voinut mainitun sopimuksen purettuaan arvioida hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohdan poissulkemisperusteen täyttyvän ja sulkea valittajan tarjouskilpailusta. Valitus hylättiin.

Markkinaoikeuden ratkaisu 419/20