Suorahankintoja koskeva seuraamusmaksu pysyi KHO:ssa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinaoikeudessa vaatinut, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä määrätään maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa. Kuntayhtymän hallintoylilääkäri oli hankintaa kilpailuttamatta tehnyt 24.1.2018 hankintapäätöksen 3D-kuvantamislaitteen hankinnasta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo oli 344 141,20 euroa. Hankintayksikön aiemmin kilpailuttama puitesopimus oli päättynyt 31.12.2017.

Markkinaoikeus oli todennut, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään hankinnan kilpailuttamatta. Hankintayksikön virhettä ei voitu pitää erityisen vähäisenä. Kohtuulliseksi seuraamusmaksuksi katsottiin 25.000 euroa.

KHO käsitteli asian. Se totesi, että hankintayksikön aiemmin toteuttaman puitejärjestelyn väliaikaisellekaan pidentämiselle ei ollut perusteita. Puitejärjestelyn jatkaminen ei ole perustunut kilpailutetun sopimuksen ehtoihin. Jatkamiselle ei ole ollut hankintasäännöksissä mainittua perustetta, joka olisi mahdollistanut jatkamisen ilman uutta kilpailutusta. Puitejärjestelyn päättyminen oli ennakoitavissa, eikä järjestelyn jatkaminen ollut ehdottoman välttämätöntä. Hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevat säännökset soveltuvat vain tilanteisiin, joissa hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen. Kyse oli itsenäisestä suorahankinnasta, jolle ei ole ollut hankintalain mukaisia perusteita.

KHO hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen. Markkinaoikeuden päätöstä ei muutettu.

KHO:n ratkaisu 92/2021