Tarjouspyynnön virheellisyys johti hankintapäätöksen kumoamiseen

Kyse oli ompelukoneiden ja niiden huollon ja korjauksen EU-kilpailutuksesta. Tarjouspyynnöstä ilmeni 25 eri kohtaa, joihin tarjouksessa tuli vastata. Sähköinen tarjouslomake edellytti siinä olleen ohjelmointivirheen takia vastaamista 211 kohtaan. Markkinaoikeus katsoi, että sähköisen tarjouslomakkeen eroavuus tarjouspyynnöstä oli ollut sellainen yllättävä seikka, johon tarjoajien ei ole voinut kohtuudella edellyttää voivan varautua tarjousta valmistellessaan. Tarjoajat eivät voineet heti hankintamenettelyn alussa tietää kaikkia niitä vaatimuksia, jotka on tullut täyttää, jotta tarjous olisi ollut mahdollista jättää. Hankintayksikkö oli menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Tarjouspyyntöä oli muutettu kilpailutuksen aikana. Markkinaoikeus katsoi, että muutokset olivat muuttaneet siinä määrin hankinnan kohteen kriteereitä, että ne olisivat voineet houkutella potentiaalisia tarjoajia, jotka eivät ilman muutoksia olisi voineet jättää sellaista tarjousta, joka olisi täyttänyt hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset. Vähimmäisvaatimusten muuttamisessa ei ole ollut kyse vähäisestä hankinta-asiakirjojen täsmennyksestä vaan hankinnan kohdetta koskevien ja tarjouksen valintaan vaikuttavien kriteereiden olennaisesta muuttamisesta kesken hankintamenettelyn. Pelkkä korjausilmoituksen tekeminen ei ollut riittävä toimenpide. Hankintamenettely olisi tullut tehtyjen muutosten olennaisuuden vuoksi keskeyttää ja aloittaa uusi tarjouskilpailu.

Markkinaoikeuden päätös 107/21