Tarkastuksissa havaitut puutteet oikeuttivat hoivapalveluiden tarjoajan poissulkemiseen

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli voinut hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla sulkea tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Valittajan hoivakotiin tehdyillä tarkastuskäynneillä ilmenneet havainnot heikensivät hankintayksikön luottamusta valittajaan. Näin se saattoi arvioida em. lainkohdan tarkoittamien poissulkemisen edellytysten täyttyvän.  Kun otettiin huomioon tarkastuksissa havaitut puutteet ja hankintayksikön korostunut tarve luotettavalle palveluntarjoajalle, poissulkemista ei voitu pitää suhteellisuusperiaatteen vastaisena.

MAO:542/20