Virheellinen ilmoitusmenettely johti hankintapäätöksen kumoamiseen

Hankintayksikkö oli julkaissut ateriakuljetuspalveluiden hankinnasta palveluja koskevan EU-hankintailmoituksen. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehty hankintalain 59 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vakiolomakkeita käyttäen.

Hankintalain 59 §:n 1 momentin mukaan lain 58 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskevat ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeita käyttäen. Ilmoituksissa on oltava hankintalain 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun hankintadirektiivin liitteessä V esitetyt tiedot.

Markkinaoikeus totesi, että hankintailmoitus olisi tullut julkaista em. vakiolomakkeita käyttäen. Kun näin ei ollut menetelty, potentiaalisilla tarjoajilla oli vaikea saada ilman kohtuutonta vaivaa tieto kilpailutuksesta.

Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja kielsi kaupunkia tekemästä hankintasopimusta päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

MAO:210/20