Voiko julkisyhteisö osallistua tarjouskilpailuun?

Markkinaoikeuden ratkaisussa otettiin kantaa siihen, voiko julkisyhteisö (kuntayhtymä) hankintalain säännösten perusteella ottaa osaa julkiseen kilpailutukseen. Valittaja vaati, että kuntayhtymä tulisi sulkea pois tarjouskilpailusta. Vaatimus perustui siihen, että kuntayhtymällä ei ollut kuntalain tai erityislainsäädännön perusteella oikeutta osallistua tarjouskilpailuun. Tarjoukset eivät olleet keskenään vertailukelpoisia. Tarjouksen tehneellä kuntayhtymällä oli asemansa perustella kilpailuetuja, jotka vaikuttivat muun ohella sen tarjoaman palvelun hintaan.

Ratkaisussaan markkinaoikeus viittasi Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Sen mukaan myös julkisoikeudellisella yhteisöllä on lähtökohtaisesti oikeus osallistua tarjouskilpailuihin riippumatta siitä, tuetaanko sitä julkisilla varoilla.  Esitetyn selvityksen perusteella ei ollut käynyt ilmi, että kuntayhtymän tarjous olisi saapuneiden tarjousten yleiseen hintatasoon huomioon ottaen ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tai että kuntayhtymän osallistuminen tarjouskilpailuun olisi muutoin vaikuttanut tarjouskilpailun syrjimättömyyteen tai kilpailun vääristymiseen. Näin hankintayksiköllä ei ollut hankintasäännösten nojalla velvollisuutta sulkea kuntayhtymä tai sen tarjous tarjouskilpailusta.

Sikäli kuin asiassa on kyse kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla ja yhtiöttämisvelvollisuudesta sekä tätä koskevista kuntalain määräyksistä, markkinaoikeus totesi, että valvova viranomainen on Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Tämän antamaan päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudelta. Tällöin kyse ei kuitenkaan ole hankintalain soveltamisesta.

Markkinaoikeuden ratkaisu 431/20